Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

15.12.2016
Hva betyr den nye MVA-meldingen for deg?

Fra 1. januar 2017 endres reglene for rapportering av innførselsmerverdiavgift. Avgiften skal ikke lenger betales inn til tolletaten, og alle bedrifter som importerer varer til Norge blir berørt av endringen. Men hva betyr det for deg og din bedrift?
Fra 1. januar 2017 endres reglene for rapportering av innførselsmerverdiavgift.

Når den nye MVA-melding trer i kraft for alle transaksjoner fra 1. januar 2017 er det en rekke ting man skal være oppmerksom på som importør. Den nye melding betyr at alle bedrifter som importerer varer til Norge, selv må rapportere MVA-grunnlag og -avgift til skatteetaten. I praksis så flyttes noe av beregningen fra fortollingsavdelingen hos speditøren til importbedriftens egen regnskapsavdeling, selv om ansvaret for rett informasjon ligger på importøren, som tidligere.

En av fordelene med endringen er at importselskapene får bedre likviditet. Tidligere måtte man utbetale MVA-beløpet på importtidspunktet, men nå fører man beløpet i momsregnskapet på samme tidspunkt som det fradragsføres, og slik skaper det bedre likviditet i importselskapene.

Endringene som skjer fra den 1. januar 2017, er ifølge Tolletaten for det første at innførselsmerverdiavgiften skal beregnes og fastsettes i det innenlandske systemet for registrerte avgiftspliktige. For det andre skal forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift overføres til Skatteetaten og til sist skal forvaltningsansvaret for innførselssæravgifter også overføres til Skatteetaten.

Deklarasjonsoversikt i Altinn

Første beregning til Skatteetaten skal gjøres i første momsoppgjør 2017. I løpet av første uken i hver påfølgende måned blir alle tolldeklarasjoner tilgjengelig i Altinn i en deklarasjonsoversikt. Den månedlige deklarasjonsoversikten fra Altinn er et godt utgangspunkt for å komme frem til MVA-grunnlaget. Informasjonen i deklarasjonsoversikten må alltid sjekkes, slik at det er riktig før man går videre.

Tre ting du må være oppmerksom på

Endringene betyr at man som importør må:

  • Oppdatere sitt regnskaps system innen første januar
  • Sette seg inn i om varene man importerer er belagt med toll og avgifter og beregningen det medfører
  • Hvis man har avgifter, kontakte speditøren for vedlegg med beregning og satser

Spesielt oppdateringen av bedriftens regnskapssystem er viktig, slik at det er tilpasset de nye endringene før nyttår. De fleste regnskapssystemer har allerede oppdatert programvaren med tilpasninger, men det er lurt å ta en ekstra sjekk slik at nye MVA-koder eller blindkonti som kan brukes er tilgjengelig.

I de fleste tilfeller er merverdiavgiftgrunnlaget lik tollverdi og statistisk verdi som står i tolldeklarasjonen, men bland annet ved gjeninnførsel, toll og avgifter kan det være lurt å sette seg litt mer inn i beregningen. Beregningen av avgifter fjernes fra tolldeklarasjonen, men skal være med i momsgrunnlaget. Både toll og avgifter skal legges til på statistikk verdi før man har momsgrunnlag. DACHSER vil tilby sine kunder en avgiftsberegning som vedlegg til tolldeklarasjonen, for de kunder som ønsker dette.

Fortollingseksperter

DACHSER vil være behjelpelige ovenfor alle sine kunder i forbindelse med endringen og har 9 svært kompetente medarbeidere hos DACHSER Norway på Vinterbro som arbeider med fortolling. De er alle berett for å hjelpe deg. Likevel oppfordrer vi alle våre kunder til å lese igjennom informasjon fra skatteetaten, tollvesenet og revisor og selv sette seg inn i endringene. Endringene er ulik fra bedrift til bedrift i forhold til for eksempel hvilke produkter som importeres eller hvilken type kontrakt varene handles inn med.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/How-are-you-affected-by-the-new-tax-rules_1264.htm
Sporing