PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Polityka Compliance

Jako duża firma rodzinna zajmująca się świadczeniem międzynarodowych usług logistycznych DACHSER ma pełną świadomość swojej odpowiedzialności względem społeczeństwa i norm społecznych.
dachser-compliance
Przejrzyste przepisy dotyczące spółki, jej podmiotów i pracowników.

Oprócz własnych wartości i kodeksu etycznego dodatkowym bodźcem do etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności i świadczenia usług jest stałe monitorowanie postępowania. W celu uniknięcia jakichkolwiek konfliktów interesów wszyscy pracownicy firmy DACHSER – bez wyjątku – mają obowiązek stosować się do przepisów istniejących na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach, a także do naszych wytycznych wewnętrznych.

Do ich obowiązków należy również przestrzeganie obyczajów, tradycji i wartości społecznych danych krajów. System Compliance obejmuje kodeks i politykę właściwego postępowania w DACHSER stanowiące wytyczne dla ponad 27 450 pracowników na całym świecie.

Oświadczenie o zgodności wydane przez Zarząd DACHSER Group SE & Co. KG (2017)

Nowe motto firmy DACHSER brzmi „Uczciwość w logistyce” (Integrity in Logistics). Zgodnie z nim zwiększamy swoje zaangażowanie w wykonywanie usług logistycznych doceniając jednocześnie zaufanie naszych klientów.

W DACHSER wierzymy, że każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie powinna działać rzetelnie w celu zapewnienia stabilnej przyszłości. Postępując uczciwie i w sposób godny zaufania budujemy podwaliny udanych i długofalowych relacji biznesowych.

Wykonując usługi musimy wykazywać się wielką dyscypliną, aby sprostać wymaganiom stawianym przez międzynarodowe standardy, rynek oraz naszych wspólników – nie wspominając o wymaganiach jakie my sami mamy wobec siebie. Przestrzeganie prawa jest naszym obowiązkiem, jednakże jesteśmy też zobligowani do kierowania się silnymi zasadami moralnymi.

Zarówno akcjonariusze, Rada Nadzorcza jak i kierownictwo przedsiębiorstwa DACHSER wspierają wysiłek wkładany przez tę firmę rodzinną w promowanie kultury korporacyjnej, która odzwierciedla jej wartości oraz wdraża obowiązujący w niej Kodeks postępowania dbając jednocześnie o to, by znalazło to swoje odzwierciedlenie w działaniach prowadzonych poza przedsiębiorstwem.

Wszyscy nasi pracownicy wiedzą, że zatrudnienie w firmie DACHSLER wymaga od nich spełniania standardów uczciwości i postępowania zgodnie z nimi.

Ścisłe przestrzeganie prawa antymonopolowego i o ochronie konkurencji stanowi niezbędny element naszego Systemu zarządzania zgodnością. Zobowiązując się do przestrzegania zasad wolnej i sprawiedliwej konkurencji, firma DACHSER respektuje siły rynkowe. W polityce naszego przedsiębiorstwa z determinacją dążymy też do prowadzenia działań biznesowych w zgodzie z obowiązującym prawem antymonopolowym i o ochronie konkurencji. Czynienie jakichkolwiek ustaleń i zawieranie umów z konkurencją oraz prowadzenie skoordynowanych z nią działań, jak również wszelkiego rodzaju udostępnianie danych lub informacji o charakterze antykonkurencyjnym jest ściśle zabronione i stanowi zachowanie, które nie będzie tolerowane w naszym przedsiębiorstwie. Niestosowanie się do powyższych standardów będzie skutkować karami przewidzianymi w odpowiednich statutach dotyczących konkurencji, polityki antymonopolowej i prawa pracy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Compliance_46.htm
Track and Trace
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.

Kodeks postępowania

Niniejszy kodeks postępowania obowiązuje wszystkich pracowników i jednostki organizacyjne Dachser na całym świecie. Zawiera on wiążące i obowiązujące wszystkich wytyczne dotyczące postępowania. Postępowanie zgodnie z nim umożliwi naszej firmie osiągnięcie długotrwałego sukcesu.

Kodeks postępowania DACHSER.pdf