Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Regelefterlevnad

Eftersom vi är ett stort företag som leds av ägarfamiljerna och är en global logistisk serviceleverantör, har DACHSER ett ansvar mot samhället och dess krav.
dachser-compliance
Transparenta regler för företaget, dess enheter och anställda.

Förutom de egna moraliska åtagandena och värderingarna, är en fortlöpande övervakning ännu ett skäl för oss att sköta alla affärer och tjänster på ett etiskt och juridiskt felfritt vis. För att undvika intressekonflikter måste alla DACHSER-anställda, utan undantag, följa tillämpliga lagar på de marknader som vi betjänar, samt följa våra interna föreskrifter.

De ska även beakta de sedvänjor, traditioner och samhälleliga värderingar som gäller i de länder där vi är verksamma. I vår hantering av regelefterlevnad ingår en DACHSER-uppförandekod och riktlinjer för DACHSER-agerande som tillhandahåller direkt stöd åt fler än 27 450 anställda över hela världen.

Meddelande från styrelsen för DACHSER Group SE & Co. KG om ”Efterlevnad/följsamhet av konkurrens- och kartellagstiftning (2016)

DACHSER:s ledningssystem för regelefterlevnad skyddar våra värderingar och bevarar vår integritet. Vårt företag är ett ledande logistikföretag som erbjuder ett stort utbud av logistiktjänster världen över.

För DACHSER är företagskulturen nyckeln till framgång vid internationell konkurrens. Vår företagsfilosofi, som alltid utformas efter tydliga etiska normer, är grundvalen till vår framgång. Det gäller i synnerhet för er, våra anställda, som implementerar DACHSER:s värderingar på marknaden varje dag som en vårt globala företag, och som representerar varumärket ”DACHSER” för utomstående personer på ett ansvarsfullt sätt. DACHSER:s aktieägare, styrelse, och ledning förbinder sig att upprätthålla ett tydligt åtagande å detta familjeägda företags vägnar för att, både internt och externt, främja en företagskultur som implementerar och representerar företagets värderingar och DACHSER:s uppförandekod.

Alla våra anställda måste känna till att de, när de börjar att arbeta för DACHSER, är bundna av de begränsningar som detta integritetslöfte innebär och att de är skyldiga att agera därefter. En av hörnstenarna i vårt ledningssystem för regelefterlevnad är en strikt efterlevnad av konkurrensregler och kartellagstiftning. DACHSER har åtagit sig att följa principerna för en fri och rättvis konkurrens och att respektera de rådande marknadskrafterna. Det är DACHSER:s företagspolicy att utan kompromisser bedriva all verksamhet i enlighet med tillämplig konkurrens- och kartellagstiftning. Alla överenskommelser, avtal eller kompromisser med konkurrenter och konkurrensbegränsande utbyte av data eller information är strängt förbjudna och utgör en oacceptabel överträdelse av DACHSER:s goda affärssed. Eventuella brott mot denna efterlevnadspolicy kommer att leda till disciplinära åtgärder enligt gällande konkurrens-, kartell- och arbetslagstiftning.

Relaterade artiklar

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Compliance_46.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Uppförandekod

Denna uppförandekod ska tillämpas över hela världen för alla Dachsers medarbetare och organisationsenheter. Den beskriver bindande principer för vårt agerande som ska följas av alla. Detta hjälper oss att säkra vårt företags långsiktiga framgång.

DACHSER:s uppförandekod.pdf