NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

2017-04-05
DACHSER växer och investerar i framtiden

DACHSER fortsatte att växa under räkenskapsåret 2016 och genererade konsoliderade bruttointäkter på cirka 5,71 miljarder euro – vilket motsvarar en ökning av de konsoliderade intäkterna med 1,7 procent jämfört med föregående år. Antalet leveranser ökade med 2,4 procent till 80,0 miljoner, medan tonnaget ökade med 2,4 procent till 38,2 miljoner ton. Den här tillväxten påverkades främst av vägtransporter i Europa och av livsmedelslogistik.
Warehouse
DACHSER växer och investerar i framtiden

”Trots volatiliteten i den globala ekonomin kan vi behålla vår stabila marknadsposition genom organisk tillväxt på föregående års nivåer, samtidigt som vi utvecklar lösningar för morgondagens marknad”, säger DACHSERs CEO Bernhard Simon.

Affärsutveckling inom specifika sektorer

Inom affärsområdet Road Logistics, som svarar för 75 procent av DACHSERs totala intäkter, gynnades affärslinjen European Logistics (EL) av företagets konsekventa exportstrategi, vilket ledde till en ökning av nettointäkterna på 2,4 procent, till 3,5 miljarder euro. Leveranserna och tonnaget ökade med 2,2 respektive 2,3 procent. ”Våra landsorganisationer har gynnats på alla sätt av den starka efterfrågan på transporter över gränserna på EU:s inre marknad. När det gäller varuutbytet är och förblir Europa stabilt och nära sammankopplat”, säger Simon.

DACHSER Food Logistics hade än en gång den högsta tillväxttakten, då intäkterna ökade med 9,5 procent till 812 miljoner euro. Tillväxten har främst stärkts av den starka inhemska aktiviteten i den tyska konsumentvarusektorn. Den andra komponenten i framgångarna är European Food Network, vars verksamhet är livsmedelstransporter över gränserna.
Med 13 partners, 10 samarbetsmedlemmar och reguljära linjerutter mellan 34 länder har Food Network störst geografisk täckning i Europa. ”Vår marknadsledande kvalitetsnivå och de positiva effekterna av European Foods nav i Erlensee i närheten av Frankfurt bidrog till denna tillfredsställande tillväxt”, säger Simon.

Inom affärsområdet DACHSER Air & Sea Logistics minskade intäkterna med 3 procent till 1,54 miljarder euro, medan antalet leveranser var konstant. De minskade intäkterna berodde på låga internationella transportpriser, framför allt inom sjötransport, och negativa valutaeffekter. ”Vi vet hur man ska hantera de volatila förutsättningarna inom internationell flyg- och sjötransport och expanderar hela tiden inom det här affärsområdet”, säger Simon.

DACHSER erbjuder sina kunder inom det här segmentet globala leveranskedjor, rutter som ansluter till vägtransportnätverket i Europa och enhetliga IT-system. Företaget har också som mål att attrahera kunder utanför Europa genom att utvidga verksamheten vad gäller transport inom Asien och genom fokuserad organisk tillväxt av företagets nätverk i Nord- och Sydamerika.

Investeringar i nätverk och i forskning och utveckling

DACHSER har ökat volymerna för sina planerade investeringar från 125 miljoner euro 2016 till 177 miljoner euro 2017. Huvudfokus för de här investeringarna ligger i att bygga ut antalet nätverksplatser, IT-systemen samt forskning och utveckling. ”Vi studerar alla aspekter av framtidens logistiklösningar noggrant och i vilken omfattning de kan digitaliseras. DACHSER har lanserat innovationsprocesser på olika nivåer inom hela koncernen för att kunna behålla företagets banbrytande roll inom branschen”, säger Simon.

Logistikleverantören har också investerat i utvidgningen av sina avtalslogistiktjänster och skapat ytterligare drygt 350 000 kvadratmeter lagerutrymme, som ger plats för över 300 000 pallar enbart under de senaste två åren. På så sätt kan DACHSER nu erbjuda sina kunder drygt två miljoner pallplatser i nästan 200 lager på fyra kontinenter.

Översikt över intäkterna:

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/DACHSER-is-growing-and-investing-in-the-future_1566.htm