Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

04/13/2017
eManifest: nové elektronické opatrenia pre zásielky do Kanady

Dňa 11. januára 2017, kanadský úrad pohraničnej služby (Canada Border Services Agency (CBSA)) zaviedol nové nariadenie eManifest, vydané pre leteckú a námornú prepravu zásielok smerujúcich do Kanady. Toto nariadenie reprezentuje pokročilú verziu už existujúceho programu Advance Cargo Information (ACI), platného od roku 2004.
customs
eManifest: nové elektronické opatrenia pre zásielky do Kanady

Dôvodom pre zavedenie oboch bezpečnostných formulárov je poskytnúť CBSA predbežné údaje o zásielke, za účelom skvalitnenia služieb CBSA pri odhaľovaní podozrivých zásielok pred ich fyzickým doručením do Kanady. Naviac, nová iniciatíva je zacielená na zefektívnenie cezhraničného obchodného styku. http://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/manif/menu-eng.html

Hlavné zmeny

• povinnosť podať eManifest pre letecký nákladový list pre konsolidované zásielky (HAWB (house air waybill)) / nákladový list (HB/L) sa vzťahuje na prepravcu ako leteckej, tak i námornej prepravy. CBSA týmto neumožňuje prepravcom splnomocniť doručovateľov konať v ich mene. Spoločnosti prevádzkujúce lodnú prepravu a letecké spoločnosti tak budú musieť podať informácie o zásielkach na centrálnej úrovni.
• eManifest vyžaduje uvádzanie komplexnejších údajov ako ACI
• existujúce ACI je teraz povinné pre zásielky smerujúce cez kanadský prístav/letisko, ktoré nezostávajú v Kanade, zatiaľ čo eManifest platí pre zásielky s konečným miestom určenia v Kanade

Informácie, ktoré majú byť poskytnuté spoločnosti DACHSER

Prepravné spoločnosti ako DACHSER sa zaviazali dodržiavať ustanovenia ACI/eManifestu, ustanovujúcich 24 hodinový interval pred naložením zásielky určenej na prepravu po mori a štvorhodinový interval pred príchodom zásielky určenej na leteckú prepravu.
Žiadame Vás preto, aby ste dodržali všetky ustanovenia definované v eManifeste, alebo ACI v stanovených lehotách a poskytli spoločnosti Dachser všetky náležité informácie v požadovaných lehotách, určených vašou pobočkou DACHSER.
 odosielateľ (meno, adresa, mesto, PSČ, krajina)
 adresát (meno, adresa, mesto, PSČ, krajina)
 oznamovateľ (meno, adresa, mesto, PSČ, krajina)
 adresa doručenia (meno, adresa, mesto, PSČ, krajina)
 presný popis tovaru (presne nešpecifikované popisy nie sú akceptované)
 HTS-kód (šesť číslic)
 počet balení (SLAC: počet a druh balenia, pričom sa berie do úvahy najmenší vonkajší obal v ktorom sa zásielka nachádza. Paleta nie  je akceptovaný typ balenia pre účely vyplnenia údajov v ACI/eManifeste)
 celková hmotnosť (v kg)
 informácie o kontajneri (veľkosť kontajnera, číslo kontajnera, číslo plomby (iba FCL))
 informácie o preprave nebezpečného materiálu (UN číslo, kontaktná osoba, telefonický kontakt)

Spoločnosť DACHSER neustále investuje do zdokonaľovania softvérových systémov a personálu, aby mohla držať krok a byť v súlade s novými legislatívnymi požiadavkami. Náklady na úpravu našich softvérových systémov, zvýšenej zodpovednosti, ako aj zreteľne zložitejšie postupy nás nútili prehodnotiť účtovné poplatky za ACI, eManifest a nákladové listy určené pre námornú a leteckú nákladnú prepravu do Kanady. Tento poplatok bude účtovaný zmluvnej strane, ktorá uhrádza náklady za námornú, alebo leteckú prepravu. Žiadame našich zákazníkov, aby zobrali na vedomie fakt, že poplatok môže platiť aj v prípade, ak konečné miesto určenia nákladu je umiestnené mimo kanadského územia.

V prípade potreby ďalších informácií týkajúcich sa tejto problematiky, neváhajte a kontaktujte svoju miestnu DACHSER pobočku.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Canadian-eManifest-Regulation_1194.htm