Skutočná veľkosť pramení z každého.

Dodržiavanie zákonov

Spoločnosť DACHSER ako rodinný podnik a celosvetovo pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb má zodpovednosť voči spoločnosti a jej normám. Dodržiavanie právnych, zákonných a podnikových ustanovení spoločnosťou, jej subjektmi a zamestnancami – to je naša najvyššia priorita. Pretože spoločnosť DACHSER ako rodinný podnik a celosvetovo pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb má voči spoločnosti a jej normám zodpovednosť.
dachser-compliance
Transparentné pravidlá pre spoločnosť, jej subjekty a zamestnancov.

Okrem našich morálnych záväzkov a hodnôt je trvalé monitorovanie pre nás ďalším dôvodom aby sme všetky naše podnikateľské aktivity a služby vykonávali eticky a z právneho hľadiska bezchybne. S cieľom zabrániť konfliktom, všetci zamestnanci spoločnosti DACHSER bez výnimky dodržiavajú platné zákony na všetkých trhoch, na ktorých poskytujeme svoje služby, a ako aj naše interné predpisy. Rešpektujú tiež zvyky, tradície a spoločenské hodnoty rozličných krajín.

Náš manažment dodržiavania zákonov zahŕňa obchodný poriadok a  zásady správania spoločnosti DACHSER, ktoré vytvárajú manuál pre viac ako 27 450 zamestnancov na celom svete. 

Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti DACHSER Group SE & Co. KG o dodržiavaní právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a protimonopolných zákonov (2016)

Systém riadenia dodržiavania predpisov spoločnosti DACHSER zabezpečuje naše hodnoty a chráni našu bezúhonnosť. Naša spoločnosť je poprednou logistickou spoločnosťou, ktorá ponúka širokú paletu logistických služieb na celom svete.

Pre spoločnosť DACHSER je podniková kultúra kľúčovým faktorom úspechu v medzinárodných operáciách. Základom nášho úspechu je naša podniková filozofia, ktorú vždy formovali jasné etické hodnoty. Najmä vy – naši zamestnanci – každodenne uplatňujete naše hodnoty na trhu ako súčasť celosvetovej rodiny spoločnosti a stelesňujete značku DACHSER zodpovedne pre vonkajší svet. Akcionári spoločnosti DACHSER, dozorná rada a vedenie spoločnosti sa zaväzujú konať v súlade s jasným záväzkom nášho rodinného podniku na podporu podnikovej kultúry, ktorá navonok i dovnútra uplatňuje a stelesňuje hodnoty spoločnosti a etický kódex spoločnosti DACHSER.

Všetci naši zamestnanci si musia byť vedomí, že po nástupe do zamestnania v spoločnosti DACHSER sú viazaní obmedzeniami vyplývajúcimi z tohto záväzku bezúhonnosti a sú povinní konať v súlade s ním. Základným kameňom nášho systému riadenia dodržiavania predpisov je bezpodmienečné dodržiavanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a protimonopolných zákonov. Pre spoločnosť DACHSER je záväzný princíp slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže a rešpektovanie trhových vplyvov. Spoločnosť DACHSER bezvýhradne uplatňuje zásadu podnikať vždy v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže a protimonopolnými zákonmi. Dohovory, zmluvy alebo dohody s konkurenciou ani akákoľvek výmena údajov či informácií, ktoré by boli prekážkou hospodárskej súťaže, sú prísne zakázané a predstavujú pre spoločnosť DACHSER neprijateľné porušenie podnikateľského správania. Každé porušenie tohto pravidla bude viesť k disciplinárnemu konaniu s ohľadom na právne predpisy na ochranu hospodárskej súťaže a protimonopolné zákony.

Súvisiace články

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Compliance_46.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

OBCHODNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI DACHSER

Tento obchodný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a organizačné jednotky spoločnosti Dachser na celom svete. Popisuje záväzné princípy postupov, ktoré musí každý dodržiavať. Pomôže to zabezpečiť dlhodobý úspech našej spoločnosti.

Obchodný poriadok spoločnosti DACHSER.pdf