Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

14. 2. 2017
Zvyšuje sa  komfort colného konania

Komunikácia s colnými úradmi prejde tento rok postupne na elektronickú formu. Dovozcovia majú do 1. mája lehotu na to, aby sa pripravili na elektronickú formu v štandardných postupoch.
events-standard
Zvyšuje sa komfort colného konania

Komunikácia s colnými úradmi prejde tento rok postupne na elektronickú formu. Dovozcovia majú do 1. mája lehotu na to, aby sa pripravili na elektronickú formu v štandardných postupoch. Po danom termíne prijme colný úrad dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade uplatnenia tzv. havarijného postupu. Pre zákazníka spoločnosti DACHSER  to znamená, že neobdrží klasické žlté JCD tlačivo (COL205, osvedčujúce prepustenie tovaru do navrhovaného režimu)  ale len tlačivo bez pečiatky colného úradu. Finančná správa pripomína podnikateľom, že jednou z hlavných podmienok elektronickej komunikácie s colnými úradmi je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka (www.cep.financnasprava.sk), kde sa nachádza registračný formulár. Obchodníci, ktorí využívajú elektronické colné konanie vo vývoze a tranzite a pri predkladaní predbežných colných vyhlásení, nemusia prechádzať opätovnou registráciou.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/The-comfort-of-customs-clearing-services-increased_1167.htm