ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในฐานะที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่บริหารงานโดยครอบครัวและเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดำเนินการทั่วโลก DACHSER มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรฐานของสังคม
dachser-compliance
กฎระเบียบที่โปร่งใสสำหรับบริษัท หน่วยงาน และพนักงานของบริษัท

นอกเหนือจากภาระผูกพันทางศีลธรรมและคุณค่าของบริษัทแล้ว การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ DACHSER สามารถดำเนินธุรกิจและบริการทั้งหมดในลักษณะที่มีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ พนักงาน DACHSER ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกตลาดที่เราให้บริการ เช่นเดียวกับกฎระเบียบภายในบริษัทของเรา โดยไม่มีข้อยกเว้น

พวกเขายังยินยอมทำตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมทางสังคมของประเทศต่าง ๆ การบริหารการปฏิบัติตามข้อกำหนดครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของ DACHSER และแนวนโยบายพฤติกรรมของ DACHSER ที่ให้คำแนะนำโดยตรงแก่พนักงาน 27,450 คนทั่วโลก

คำแถลงของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Dachser Group SE & Co. KG เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด (2017)

ด้วยคติพจน์ “Integrity in Logistics” หรือ “สุจริตธรรมในการโลจิสติกส์” อันเป็นคติพจน์ใหม่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ Dachser ได้สร้างเสริมพันธกรณีของตนให้หนักแน่นยิ่งขึ้นเพื่อเสนอบริการด้านโลจิสติกส์ที่มั่นคงให้สมค่าความไว้วางใจของลูกค้า

Dachser เชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ทุกคนผู้มีส่วนร่วมในการจัดการองค์กรจะกระทำการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่ออนาคตอันยั่งยืน ความประพฤติที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้จะเป็นมาตรฐานทดสอบที่กำหนดให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจประสบผลสำเร็จได้อย่างยาวนาน

ในการจัดเสนอบริการนั้น เราจำเป็นต้องมีระเบียบวินียที่เข้มงวดเพื่อสนองตอบต่อความคาดหมายที่ตั้งไว้โดยมาตรฐานสากล วงการตลาด และพันธมิตรร่วมธุรกิจของเรา รวมทั้งความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเราเองด้วยซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่า เราถือว่าเป็นข้อบังคับที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นหน้าที่ที่เราต้องกระทำการอย่างไร้ที่ติในด้านศีลธรรมจรรยาด้วย

ทั้งผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควบคุมการบริหารบริษัท และทีมงานผู้บริหารของ DACHSER ต่างสนับสนุนความมาดมั่นของวิสาหกิจแห่งครอบครัวนี้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นเครื่องหล่อหลอมค่านิยมขององค์กร และนำเนื้อหาสาระของ “จรรยาบรรณ แห่ง DACHSER” มาใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติจริงอย่างมั่นใจได้ว่าคนภายนอกเห็นภาพสะท้อนของคุณธรรมนี้ในการประกอบธุรกิจของเรา
พนักงานทุกคนตระหนักว่าในการทำงานให้กับ DACHSER นั้น ตนได้รับการคาดหมายว่าจะต้องค้ำชูบรรทัดฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้ และยึดถือคุณธรรมนี้เป็นข้อปฏิบัติ

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบบริหารเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในพันธกรณีที่มีต่อการแข่งขันอย่างอิสระและเป็นธรรม DACHSER เคารพนับถือพลังแห่งการตลาด DACHSER มีนโยบายที่แน่วแน่ที่จะประกอบธุรกิจทั้งหมดอย่างสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดทุกฉบับที่มีผลใช้ได้ การสมรู้ร่วมคิด การร่วมทำสัญญาข้อตกลง การร่วมประสานงานหนึ่งใดหรือทั้งหมดกับคู่แข่ง หรือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นการต้านการแข่งขัน เป็นเรื่องต้องห้ามอย่างเด็ดขาด และเป็นพฤติกรรมทางธุรกิจที่ DACHSER ยอมรับไม่ได้ การละเมิดกฎหมายเหล่านี้จะนำพาให้บริษัทได้รับโทษทางอาญาอันสืบเนื่องมาจากกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายแรงงานด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Compliance_46.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ของ DACHSER

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้มีผลใช้ได้ทั่วโลกสำหรับพนักงานและองค์กรทั้งหมดของ Dachser ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ประกอบด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐานของการประพฤติที่เป็นข้อบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เรามีส่วนช่วยประกันความสำเร็จของบริษัทของเราได้ยาวนาน

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ของ DACHSER.pdf