รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

18/4/2560
ข้อมูลล่าสุดของโปรแกรม eManifest ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 หน่วยบริการชายแดนแคนาดา (Canada Border Services Agency (CBSA)) เริ่มต้นใช้งานระบบ eManifest ใหม่สำหรับการส่งสินค้าทางอากาศและทะเลไปยังแคนาดา โดยเป็นการยกระดับระบบ “Advance Cargo Information (ACI)” ซึ่งเป็นโปรแกรมเดิมที่อยู่และใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547
transport_entertainment_electronics

จุดประสงค์ในการกรอกข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของทั้ง 2 ระบบดังกล่าว ทำให้ CBSA มีข้อมูลการจัดส่งสินค้าล่วงหน้า เพื่อทำให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบการขนส่งสินค้าต้องสงสัยได้ก่อนสินค้าดังกล่าวจะเดินทางถึงประเทศแคนาดา ขณะเดียวกัน การเริ่มต้นใช้งานระบบใหม่นี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ตัวแทนผู้ส่งสินค้ามีความรับผิดชอบในการกรอกข้อมูลลงในระบบ eManifest ใน House Air Waybill (HAWB) / House Bill of Lading (HB/L) สำหรับการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทะเล

CBSA จะไม่อนุญาตให้ผู้ขนส่งทางเรือกรอกข้อมูลแทนผู้ส่งสินค้าอีกต่อไป โดยบริษัทขนส่งสินค้าและสายการบินต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กรอกข้อมูลดังกล่าว

ต้องกรอกข้อมูลลงในระบบ eManifest มากกว่าระบบ ACI

ระบบ ACI ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะยังคงใช้งานสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ/สนามบินแคนาดาโดยที่สินค้าดังกล่าวไม่ได้ตกค้างอยู่ในประเทศแคนาดา ขณะที่ eManifest ใช้กับสินค้าที่มีจุดหมายปลายทางที่ประเทศแคนาดา

ระบบ eManifest ส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าของท่านอย่างไร?

หากกรมศุลกากรประเทศแคนาดาระบุว่าการขนส่งสินค้าของท่านมีความเสี่ยง อาจไม่สามารถบรรทุกสินค้าดังกล่าวขึ้นที่ท่าเรือ/สนามบินเพื่อขนส่งออกไปได้ หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบอย่างละเอียดในประเทศแคนาดา

ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้กับ DACHSER

DACHSER ต้องส่งมอบเอกสารตามกำหนดของ ACI / eManifest ดังนี้
- 24 ชั่วโมงก่อนการบนทุกสินค้าขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าทางทะเล
- 4 ชั่วโมง ก่อนการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินจะเดินทางมาถึง

กรุณาจัดส่งข้อมูลที่พนักงาน DACHSER ต้องการภายในกำหนดเวลา เพื่อให้เราสามารถกรอกเอกสารในระบบ eManifest หรือ ACI ได้ทันเวลา

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Update-on-eManifest-Canada_936.htm