Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Tuân thủ

Là nhà cung cấp dịch vụ kho vận hoạt động trên toàn cầu và doanh nghiệp lớn thuộc quản lý gia đình, DACHSER có trách nhiệm đối với xã hội và các tiêu chuẩn của mình.
dachser-compliance
Các quy định rõ ràng đối với công ty, các cơ quan và nhân viên công ty.

Bên cạnh các cam kết đạo đức và giá trị riêng của mình, giám sát liên tục là một lý do khác để chúng tôi thực hiện tất cả công việc kinh doanh và dịch vụ theo cách hoàn hảo về đạo đức và pháp lý. Để tránh mọi xung đột lợi ích, tất cả nhân viên DACHSER, không có ngoại lệ, tuân thủ mọi luật áp dụng trong tất cả các thị trường mà chúng tôi phục vụ cũng như các quy định nội bộ của chúng tôi.

Họ cũng tuân thủ các phong tục, truyền thống và giá trị xã hội của các quốc gia đa dạng. Quản lý tuân thủ của chúng tôi bao gồm một bộ quy tắc ứng xử DACHSER cũng như nguyên tắc chính sách hành vi DACHSER cung cấp hướng dẫn trực tiếp cho hơn 27.450 nhân viên trên toàn thế giới.

Tuyên bố của Ban Giám đốc DACHSER Group SE & Co. KG về Tuân thủ/ chấp hành luật cạnh tranh và chống độc quyền (2016)

Hệ thống Quản lý Tuân thủ của DACHSER bảo vệ các giá trị của chúng ta và bảo tồn sự liêm chính của chúng ta. Công ty chúng ta là công ty giao vận hàng đầu cung cấp các dịch vụ giao vận trên toàn thế giới.

Với DACHSER, văn hóa công ty là yếu tố thành công chính trong cạnh tranh quốc tế. Triết lý của công ty chúng ta luôn được định hình bởi các giá trị đạo đức rõ ràng, là nền tảng cho thành công của chúng ta. Cụ thể, các bạn - nhân viên - chính là những người triển khai một cách có trách nhiệm các giá trị của DACHSER trên thị trường mỗi ngày như một phần của công ty toàn cầu này và đại diện cho thương hiệu "DACHSER" với thế giới bên ngoài. Các cổ đông của DACHSER, Ban Giám sát và Ban Quản lý có trách nhiệm duy trì cam kết rõ ràng của doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình này nhằm thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp để triển khai và đại diện cho các giá trị của công ty và "Quy tắc Ứng xử của DACHSER" cả trong nội bộ lẫn bên ngoài.

Tất cả các nhân viên của chúng ta phải hiểu rằng, khi họ đến làm việc tại DACHSER, họ bị ràng buộc bởi những hạn chế của cam kết này về sự liêm chính và có nghĩa vụ hành động phù hợp theo đó. Một trong những nền tảng cho Hệ thống Quản lý Tuân thủ của chúng ta là sự tuân thủ vô điều kiện các quy định của luật cạnh tranh và chống độc quyền. DACHSER cam kết tuân thủ quy tắc cạnh tranh tự do và công bằng cũng như tôn trọng các sức ép của thị trường. Chính sách của DACHSER là tuân thủ vô điều kiện luật cạnh tranh và chống độc quyền áp dụng trong mọi giao dịch kinh doanh. Mọi dàn xếp, thỏa thuận hoặc hiệp định với đối thủ cạnh tranh và mọi trao đổi phi cạnh tranh về dữ liệu hoặc thông tin đều bị nghiêm cấm và tạo thành hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh không thể dung thứ cho DACHSER. Mọi hành vi không chấp hành đều sẽ bị kỷ luật theo luật cạnh tranh và chống độc quyền và luật lao động.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Compliance_46.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

Quy tắc ứng xử của

Quy tac Png x^ này áp dFng trên toàn thê gi_i cho tât c- các nhân viên và các đơn v9 to chPc t0i Dachser. Quy tac này mô t- các nguyên tac Png x^ bat buoc mà tât c- mDi ngưWi đêu ph-i tuân theo. Điêu này se giúp đ-m b-o thành công lâu dài c7a công ty chúng ta.

Quy tắc ứng xử của DACHSER.pdf