NHÌN VÀO BỨC TRANH LỚN.

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu

Thông tin pháp lý

Tập đoàn DACHSER SE thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin trên các website của tập đoàn. Dù rất thận trọng, dữ liệu vẫn có thể đã bị thay đổi trong thời gian chờ đợi. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo tính thời sự, tính chính xác và đầy đủ của các thông tin được cung cấp. Chúng tôi cũng không có các trách nhiệm tương tự đối với các trang Internet khác được tham khảo qua các đường dẫn siêu liên kết. Tập đoàn DACHSER SE không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của các trang Internet được truy cập thông qua các đường dẫn siêu liên kết. Ngoài ra, tập đoàn DACHSER SE có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các thông tin đã được cung cấp. Nội dung và cấu trúc các trang Internet của tập đoàn DACHSER SE được bảo vệ theo luật bản quyền. Việc sao chép thông tin hoặc dữ liệu, đặc biệt là văn bản, phần văn bản hoặc các tài liệu hình ảnh cần được sự chấp thuận trước của tập đoàn DACHSER SE.

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân, như tên, địa chỉ, số điện thoại và e-mail, chúng tôi cũng cam kết bảo mật tất cả các dữ liệu kinh doanh nhằm duy trì sự hợp tác đáng tin cậy và lâu dài.

Tất cả các hoạt động của chúng tôi, đặc biệt là trang web và các hoạt động trực tuyến của chúng tôi cũng như các hoạt động cạnh tranh và chiến dịch tiếp thị, hoàn toàn tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu.

Chính sách bảo vệ dữ liệu này không áp dụng cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào có thể xuất hiện trên các trang web của DACHSER.
Nội dung sau đây giải thích những thông tin có thể được thu thập khi truy cập trang web của chúng tôi và những thông tin này được xử lý như thế nào.

Dữ liệu được thu thập trên trang web này và được lưu trữ sử dụng các công nghệ do etracker GmbH cung cấp (www.etracker.com) với mục đích tiếp thị và tối ưu hóa. Dữ liệu này được sử dụng để tạo hồ sơ người dùng ẩn danh. Các Cookie có thể được sử dụng cho mục đích này. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ cục bộ trong bộ nhớ đệm (cache) của trình duyệt Internet mà người truy cập sử dụng. Cookie cho phép chúng tôi nhận biết trình duyệt Internet. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng công nghệ etracker, khi chưa có sự chấp thuận rõ ràng của người có liên quan, sẽ không được sử dụng để xác định danh tính khách truy cập trang web và sẽ không được tích hợp vào hồ sơ người dùng ẩn danh. Đồng thuận với việc thu thập và lưu trữ dữ liệu có thể được hủy bỏ bất kỳ lúc nào và quyết định này có hiệu lực trong tương lai.

Nhằm giúp việc truy cập các trang web của chúng tôi trở nên thuận tiện, khi truy cập vào trang web "dachser.com", các địa chỉ IP được phân bổ tới vị trí và tên quốc gia lấy từ danh sách các quốc gia được ghi lại. Cookie cũng được sử dụng một phần. Cookie cho phép nhận diện quốc gia cuối cùng lấy từ danh sách các quốc gia. Thông tin này không được phân bổ tới bất kỳ người nào; chỉ được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động. Bạn có thể tắt các chức năng này ở phần cài đặt trình duyệt. Trong trường hợp này, vui lòng lưu ý là một số chức năng có thể không còn hoạt động.

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân khác thông qua trang web của chúng tôi cho các mục đích cụ thể, ví dụ, để phản hồi yêu cầu liên hệ, cho các mục đích hợp pháp, hoặc với sự đồng thuận của bạn, ví dụ, để gửi e-mail quảng cáo. Sự đồng thuận của bạn được coi là có hiệu lực khi bạn bắt đầu một mối quan hệ công việc với chúng tôi và tiếp tục có hiệu lực khi mối quan hệ này tồn tại hoặc cho đến thời điểm xóa dữ liệu định kỳ (thường sau 5 năm). Bạn có quyền quyết định việc mình có muốn tiết lộ những dữ liệu này hay không, ví dụ, khi đăng ký nhận bản tin, khảo sát, yêu cầu liên hệ, câu hỏi về giá cả thị trường, v.v. Việc tham gia vào các chiến dịch như vậy mang tính tự nguyện, và bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không còn muốn tham gia và nếu bạn muốn dữ liệu của mình được khóa lại. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo. Bạn có thể tùy chọn hoặc bỏ qua việc cung cấp thông tin cá nhân.

Trách nhiệm pháp lý đối với bảo vệ dữ liệu trong trường hợp có câu hỏi liên hệ

DACHSER SE, Kempten, Đức và chi nhánh của công ty quốc gia tương ứng trong tập đoàn DACHSER chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu được thu thập trong các yêu cầu liên hệ. Dữ liệu được chi nhánh quốc gia của công ty quốc gia thu thập và sử dụng, và được lưu trữ trên các máy chủ DACHSER SE ở Đức. DACHSER SE sẽ chuyển các câu hỏi và dữ liệu cá nhân có liên quan tới cơ quan có thẩm quyền chuyên môn trong tập đoàn DACHSER, thường là chi nhánh quốc gia của công ty quốc gia của người gửi câu hỏi cho việc xử lý và sử dụng. Ví dụ, các câu hỏi từ các trang web của Thụy Sĩ được chuyển tiếp đến công ty quốc gia DACHSER ở Thụy Sĩ. Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong 5 năm kể từ thời điểm bạn gửi yêu cầu liên hệ. Nếu không muốn dữ liệu của mình được lưu trữ, bạn có thể ngăn việc lưu trữ và sử dụng vượt quá mục đích này bất cứ lúc nào bằng cách gửi e-mail tới info@dachser.com. Tuy nhiên, sau đó bạn sẽ không còn nhận được thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không phát tán các dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba bên ngoài tập đoàn DACHSER khi chưa có sự đồng thuận của bạn. Cụ thể, chúng tôi sẽ không bán các dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba hoặc tiếp thị các dữ liệu đó.

Bạn có quyền nhận thông tin về dữ liệu được lưu trữ liên quan đến mình và yêu cầu xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu không chính xác bất kỳ lúc nào. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu có các thông tin và câu hỏi liên quan tới việc DACHSER xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn hoặc muốn yêu cầu sửa lại các dữ liệu cá nhân được chúng tôi lưu trữ.

Do việc chỉnh sửa Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này có thể cần thiết trong tương lai, ví dụ, do sửa đổi các quy định pháp luật, nên chính sách sẽ được đánh giá định kỳ.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Data-Protection-Policy_777.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.