Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Dodržování předpisů

Rodinná firma DACHSER, poskytovatel logistických služeb s celosvětovou působností, se chová odpovědně vůči celé společnosti a jejím standardům.
dachser-compliance
Transparentní pravidla pro společnost, její subjekty a zaměstnance.

Kromě našich vlastních morálních závazků a hodnot je tu i trvalý monitoring jako další důvod, proč je třeba provádět veškerou obchodní činnost etickým a naprosto legálním způsobem. Aby nedocházelo ke konfliktu zájmů, musí se bez výjimky všichni zaměstnanci společnosti DACHSER řídit nejen zákony platnými na všech trzích, které obsluhujeme, ale i našimi interními předpisy. Musí také respektovat celní předpisy, tradice a sociální hodnoty různých zemí.

Součástí našeho řídicího systému pro dodržování pravidel jsou Kodex jednání společnosti DACHSER a Pravidla chování ve společnosti DACHSER, která slouží jako závazná směrnice pro více než 29 098 zaměstnanců na celém světě.

Compliance Statement představenstva DACHSER Group SE & Co. KG (2019)

Motto Compliance společnosti DACHSER „Integrity in Logistics“ zdůrazňuje snahu po důvěryhodné spolupráci se všemi našimi obchodními partnery. Společnost DACHSER tím prohlašuje svůj zájem o partnerské vztahy v logistickém dodavatelském řetězci.

Základním prvkem těchto vztahů je důvěra je ve spojení s dodržováním pravidel. Trvale udržitelná spolupráce je možná pouze tehdy, je-li možné se plně spolehnout na integritu obchodního partnera. Prostředí důvěry však není rozhodující pouze ve styku s třetími stranami, ale je nezbytné i pro úspěšné soužití uvnitř vlastní firmy. V rámci organizace a zejména v jednotlivých týmech klademe důraz na integrované chování našich kolegyň a kolegů ve smyslů interních zásad Compliance.

Systém řízení Compliance u společnosti DACHSER je zárukou, že vždy bude realizována v potřebné míře kontrola, která důvěru zajistí.

Důvěra však nesmí být pouze jednostranná. Pokud bychom ji jako takový požadavek vnímali, naše představy o „Integrity in Logistics“ by nepřinesly ovoce. Úspěchů přinášejících blaho naší společnosti můžeme dosáhnout pouze tehdy, jestliže všichni zúčastnění partneři věnují společnému úsilí stejnou míru důvěryhodné spolupráce.

Esenciálním stavebním kamenem našeho compliance managementu je bezpodmínečné dodržování předpisů práva obchodní soutěže a kartelového práva. Společnost DACHSER ctí zásady volné a rovné hospodářské soutěže a respektuje tržní síly. Neomezeným cílem politiky společnosti DACHSER je, vést všechny obchody v souladu s příslušnými platnými zákony hospodářské soutěže a kartelového práva. Jakákoli ujednání, dohody nebo úmluvy s konkurenty, ale i jakékoli

výměny dat nebo informací odporující zásadám rovného jednání jsou absolutně zakázány a představují pro společnost DACHSER obchodní jednání, které nelze tolerovat. Porušení tohoto mají za následek dopady z práva hospodářské soutěže a kartelového práva, jakož i pracovního práva.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Compliance_46.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.

Kodex jednání společnosti

Tento Kodex jednání platí celosvětově pro všechny zaměstnance a organizační jednotky ve společnosti Dachser. Popisuje závazné principy jednání a chování, které musí každý jednotlivec dodržovat. Tento přístup pomůže zajistit dlouhodobý úspěch naší společnosti.

DACHSER Kodex jednání společnosti.pdf

Kodex chování společnosti DACHSER pro obchodní partnery

„Kodex chování společnosti DACHSER pro obchodní partnery“, který je možné si zde prohlédnout, představuje orientační pomůcku pro všechny firmy, které mají v úmyslu vstoupit do obchodních kontaktů se společností DACHSER. Kodex je pro spolupráci se společností DACHSER závazným podkladem.

Kodex chování společnosti DACHSER pro obchodní partnery