Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Dodržování předpisů

Rodinná firma DACHSER, poskytovatel logistických služeb s celosvětovou působností, se chová odpovědně vůči celé společnosti a jejím standardům.
dachser-compliance
Transparentní pravidla pro společnost, její subjekty a zaměstnance.

Kromě našich vlastních morálních závazků a hodnot je tu i trvalý monitoring jako další důvod, proč je třeba provádět veškerou obchodní činnost etickým a naprosto legálním způsobem. Aby nedocházelo ke konfliktu zájmů, musí se bez výjimky všichni zaměstnanci společnosti DACHSER řídit nejen zákony platnými na všech trzích, které obsluhujeme, ale i našimi interními předpisy. Musí také respektovat celní předpisy, tradice a sociální hodnoty různých zemí.

Součástí našeho řídicího systému pro dodržování pravidel jsou Kodex jednání společnosti DACHSER a Pravidla chování ve společnosti DACHSER, která slouží jako závazná směrnice pro více než 29 098 zaměstnanců na celém světě.

Compliance Statement předsednictva DACHSER Group SE & Co. KG (2018)

V našem mottu compliance „Integrity in Logistics“ se zrcadlí v našem podniku odjakživa sledovaný požadavek na trvalou kooperaci mezi společností Dachser a jejími obchodními partnery.

Jsme toho přesvědčení, že úspěšně vedená spojení mezi čestnými obchodníky se musí zakládat zvláště na poctivém chování obou partnerů. Naše motto compliance dokládá tento požadavek, který v první linii klademe sami sobě. Současně však máme také odpovídající očekávání vůči našim obchodním partnerům. Vzájemná důvěra v integritu partnera je elementárním výchozím základem pro úspěšný obchod.

V této souvislosti podnikáme všechny nutné a smysluplné kroky pro zajištění účinnosti a prosazení našich interních snah compliance ve všech zemských společnostech DACHSER. Další těžiště ale chceme v budoucnu klást také tím směrem, abychom smysluplně a účinně propojili naše vlastní aktivity compliance s přepisy compliance našich obchodních partnerů; k tomu dáváme rádi první impulz.

Pro doplnění vzájemné výměny dokumentů a směrnic s požadavkem souhlasu a podpisu by měl být hledán přímý kontakt k příslušnému obchodnímu partnerovi, aby tím byla umožněna konkrétní diskuze o aktuálně kodifikovaných předpisech. V otevřeně vedeném dialogu máme veskrze šanci – aniž bychom tím škodili vlastním snahám compliance nebo je omezovali – vybudovat vzájemné porozumění pro záměry toho druhého, redukovat nedorozumění a ukončit zbytečný byrokratismus. Jsme si jistí, že se tento dodatečný směr setká také s pochopením našich obchodních partnerů.

Esenciálním stavebním kamenem našeho compliance managementu je bezpodmínečné dodržování předpisů práva obchodní soutěže a kartelového práva. DACHSER je zavázán zásadě volné a rovné soutěže a respektuje tržní síly. Je neomezenou podnikovou politikou společnosti DACHSER vést všechny obchody v souladu s příslušnými platnými zákony hospodářské soutěže a kartelového práva. Jakékoli dohody, usnesení nebo domluvy se soutěží, ale také každá výměna dat nebo informací porušující soutěž je absolutně zakázána a představuje pro společnost DACHSER netolerované obchodní jednání. Porušení tohoto mají za následek dopady z práva hospodářské soutěže a kartelového práva, jakož i pracovního práva.

Související články

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Compliance_46.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.

Kodex jednání společnosti

Tento Kodex jednání platí celosvětově pro všechny zaměstnance a organizační jednotky ve společnosti Dachser. Popisuje závazné principy jednání a chování, které musí každý jednotlivec dodržovat. Tento přístup pomůže zajistit dlouhodobý úspěch naší společnosti.

DACHSER Kodex jednání společnosti.pdf