Zprávy pro zákazníky, novinky a tiskové zprávy.

6.2.2018
Přidaná hodnota logistiky

Logistika musí v první řadě přinést zákazníkovi přidanou hodnotu. To znamená, že by společnosti z průmyslu a retailu neměly považovat logistiku za nákladovou položku, ale za možný zdroj přidané hodnoty. Komplexní logistika zvyšuje hodnotu produktu ve formě kvality služeb. Dr. Andreas Froschmayer, Corporate Director divize Corporate Development, Strategy & PR společnosti DACHSER doporučuje, aby si firmy k měření této přidané hodnoty vytvořily logistickou bilanci.
Digitalisation-chart
Společnosti mohou profitovat z hlavních výhod logistiky – strukturovaného plánování a řízení všech toků zboží a informací.

Aktivní plánování logistických procesů je úlohou vrcholového managementu a mnohé společnosti to již pevně zakotvily ve svých firemních agendách. Mobilizace celého hodnotového řetězce zahrnuje jak restrukturalizaci dopravních sítí, tak i změnu celého toku zboží, informací a plateb. Tato transformace znamená neustálé rozšiřování úkolů a funkcí logistiky v průmyslu a retailu, rozšíření portfolia služeb logistických providerů a jejich přizpůsobení novým modelům logistických toků.

I když jsou s těmito trendy obeznámeni, přesto mnozí vedoucí pracovníci často rozhodují o logistice pouze na základě nákladů za přepravu. Ale tyto náklady představují jen zlomek všech logistických parametrů. Společnosti mohou profitovat z hlavních výhod logistiky – strukturovaného plánování a řízení všech toků zboží a informací. To zase zlepšuje vnímání kvality logistických služeb na trhu. S ohledem na to bylo provedeno mnoho pokusů o lepší zhodnocení výkonnosti logistických činností holistickým způsobem, a to vedlo k myšlence vytvořit logistickou bilanci.

Andreas-Froschmayer-2017
Dr. Andreas Froschmayer, Corporate Director divize Corporate Development, Strategy & PR společnosti DACHSER

Výkonnost logistických činností

Logistická rozvaha (bilance) a rozvaha společnosti jsou si v mnohém podobné: obě poskytují celkový stav kapitálové a majetkové struktury a hospodářský úspěch společnosti, respektive úspěšné nastavení logistiky. Rozvaha společnosti je jedním z klasických nástrojů řízení podniku. Logistická bilance je inovace. Přináší cenné informace, které zákonem dané účetní postupy nemohou poskytnout.

Základní struktura logistické bilance se značně opírá o "běžnou" rozvahu. Vedení účetnictví, které vykazuje finanční situaci společnosti v rozvaze, by mělo být podle § 238 německého obchodního zákoníku „takové, aby poskytlo odborné třetí straně přehled o obchodních transakcích a situaci společnosti v přiměřené lhůtě“. Z toho vyplývá, že logistická bilance by měla poskytnout celkový obraz o logistických činnostech společnosti a rozpoznat smysluplné postupy. Stejně jako u "řádné" rozvahy má i logistická rozvaha stranu aktiv a stranu pro závazky.

Strana aktiv vychází z koncepce "využití prostředků". V logistickém pojetí může toto zahrnovat využívání stávajících zdrojů k vytvoření zázemí pro logistické operace, jako jsou sklady nebo mobilní vybavení. Ale kde získá firma finanční prostředky na logistiku? Jednou z možností jsou vlastní zdroje. V širším smyslu se jedná o vlastní kapitál, který společnost na logistiku vyčlení. Dalším zdrojem mohou být zdroje třetích stran, což znamená služby a kapitál, které například dodávají poskytovatelé logistických služeb pro realizaci logistiky. Zdrojem finančních prostředků jsou tedy všechny zdroje a schopnosti, jakož i kapitál společnosti, které jsou investovány do logistiky.

V logistické bilanci zisk vyjadřuje efektivitu logistiky. Tuto efektivitu je možné kvantifikovat srovnáním vložených prostředků (vstupy do logistiky) a využitím těchto finančních prostředků (výstup z logistických investic). „Zapůjčený kapitál“ v přeneseném slova smyslu tvoří logistickou část, která sama o sobě není vytvořena průmyslem nebo retailem, ale přináší ji poskytovatel logistických služeb. Tyto logistické služby nejsou financovány vlastním kapitálem, nýbrž jako služba třetí strany s pomocí investovaného kapitálu (terminály, skladovací zařízení), které poskytovatel služeb investoval.

Stručně řečeno, logistická bilance je způsob, jak znovu získat celkový pohled na logistiku, který zastínilo mnoho dílčích technologií, jež jsou součástí digitalizace. Hodnota konkrétního logistického řešení tedy vzniká systematickou integrací fyzické přepravní logistiky, využíváním IT a inovativních technologií a inteligentním plánováním a řízením ze strany lidských zdrojů.

Pokud přestaneme vidět logistiku jako "nákladový problém" a budeme ji místo toho vnímat jako něco, co může přinést přidanou hodnotu, měli bychom být schopni aplikovat a integrovat nové myšlenky digitalizace, což nám umožní navrhnout a provozovat logistické systémy budoucnosti pro průmysl a retail.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/The-added-value-of-logistics_1340.htm
zpět | nahoru | tisk