Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Regelefterlevnad

Eftersom vi är ett stort företag som leds av ägarfamiljerna och är en global logistisk serviceleverantör, har DACHSER ett ansvar mot samhället och dess krav.
dachser-compliance
Transparenta regler för företaget, dess enheter och anställda.

Förutom de egna moraliska åtagandena och värderingarna, är en fortlöpande övervakning ännu ett skäl för oss att sköta alla affärer och tjänster på ett etiskt och juridiskt felfritt vis. För att undvika intressekonflikter måste alla DACHSER-anställda, utan undantag, följa tillämpliga lagar på de marknader som vi betjänar, samt följa våra interna föreskrifter.

De ska även beakta de sedvänjor, traditioner och samhälleliga värderingar som gäller i de länder där vi är verksamma. I vår hantering av regelefterlevnad ingår en DACHSER-uppförandekod och riktlinjer för DACHSER-agerande som tillhandahåller direkt stöd åt fler än 29 098 anställda över hela världen.

Uttalande från styrelsen på Dachser Group SE & Co. KG (2018) – om handhavandet av regelefterlevnad

Vårt efterlevnadsmotto “Integrity in Logistics“ återspeglas i det anspråk vi har att säkra ett långsiktigt samarbete mellan oss på DACHSER och våra affärspartner, ett samarbete som varit utmärkande för vårt företag ända från starten.

Det är vår övertygelse att framgångsrikt knutna förbindelser framför allt måste bygga på ett ömsesidigt förtroende mellan tillförlitliga affärspersoner. Vårt efterlevnadsmotto bygger på detta anspråk, något vi i första hand kräver av oss själva. Men samtidigt ställer vi samma förväntningar på våra affärspartners. Att det finns en ömsesidig tilltro till ens affärspartners integritet är ju en elementär utgångspunkt för en framgångsrik affär.

I detta sammanhang skyr vi inga av de ansträngningar som är nödvändiga och vettiga för att säkerställa effektiviteten och genomförandet av våra interna efterlevnadsinsatser i alla DACHSER partnerorganisationer. Men något annat som vi särskilt kommer att prioritera i framtiden är att på ett förnuftigt och effektivt sätt sammanlänka våra egna efterlevnadsaktiviteter med motsvarande insatser hos våra affärspartners. Det hoppas vi på härigenom kunna ge en första impuls.

Som ett komplement till ett ömsesidigt utbyte av dokument och bestämmelser med krav på acceptans och försäkran bör enligt vårt förmenande en direkt kontakt sökas till respektive affärspartner för att på så sätt skapa ett tillfälle till en konkret diskussion om de respektive chiffrerade bestämmelserna. I en öppen dialog har man större möjligheter – utan att därigenom skada eller begränsa de egna efterlevnadsinsatserna – att skapa en ömsesidig förståelse för den andras tankegångar, att reducera missförstånd och att förhindra en betungande byråkrati. Vi är säkra på att denna extra impuls även kommer att skörda förståelse hos våra affärspartners.

En essentiell komponent i vårt ledningssystem för regelefterlevnad är ett strikt beaktandet av bestämmelserna för efterlevnad av konkurrensregler och kartellagstiftning. DACHSER har förpliktat sig att följa principen om en fri och schysst konkurrens och att respektera de rådande marknadskrafterna. Det är DACHSER:s förbehållslösa företagspolicy att utöva all verksamhet enligt tillämplig konkurrens- och kartellagstiftning. Alla slags överenskommelser, avtal eller kompromisser med konkurrenter, liksom även ett konkurrensbegränsande utbyte av data eller information är strängt förbjudet och utgör en för DACHSER inte acceptabel överträdelse av god affärspraxis. Brott mot denna efterlevnadspolicy leder till konsekvenser enligt gällande konkurrens-, kartell- och arbetslagstiftning.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Compliance_46.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Uppförandekod

Denna uppförandekod ska tillämpas över hela världen för alla Dachsers medarbetare och organisationsenheter. Den beskriver bindande principer för vårt agerande som ska följas av alla. Detta hjälper oss att säkra vårt företags långsiktiga framgång.

DACHSER:s uppförandekod.pdf