Skutočná veľkosť pramení z každého.

Dodržiavanie zákonov

Spoločnosť DACHSER ako rodinný podnik a celosvetovo pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb má zodpovednosť voči spoločnosti a jej normám. Dodržiavanie právnych, zákonných a podnikových ustanovení spoločnosťou, jej subjektmi a zamestnancami – to je naša najvyššia priorita. Pretože spoločnosť DACHSER ako rodinný podnik a celosvetovo pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb má voči spoločnosti a jej normám zodpovednosť.
dachser-compliance
Transparentné pravidlá pre spoločnosť, jej subjekty a zamestnancov.

Okrem našich morálnych záväzkov a hodnôt je trvalé monitorovanie pre nás ďalším dôvodom aby sme všetky naše podnikateľské aktivity a služby vykonávali eticky a z právneho hľadiska bezchybne. S cieľom zabrániť konfliktom, všetci zamestnanci spoločnosti DACHSER bez výnimky dodržiavajú platné zákony na všetkých trhoch, na ktorých poskytujeme svoje služby, a ako aj naše interné predpisy. Rešpektujú tiež zvyky, tradície a spoločenské hodnoty rozličných krajín.

Náš manažment dodržiavania zákonov zahŕňa obchodný poriadok a  zásady správania spoločnosti DACHSER, ktoré vytvárajú manuál pre viac ako 29 098 zamestnancov na celom svete. 

Vyhlásenie o dodržiavaní pravidiel predstavenstva spoločnosti Dachser Group SE & Co. KG (2018)

Naše motto týkajúce sa dodržiavania pravidiel „Morálna zásadovosť v logistike“ odráža právo, o ktoré sa naša spoločnosť odjakživa snaží, vytvoriť udržateľnú spoluprácu medzi spoločnosťou Dachser a jej obchodnými partnermi.


Sme presvedčení o tom, že úspešne vytvorené spojenie medzi poctivými obchodníkmi musí byť založené najmä na bezúhonnom konaní oboch partnerov. Naše motto týkajúce sa dodržiavania pravidiel toto právo, ktoré v prvom rade uplatňujeme sami na sebe, upevňuje. Zároveň však máme od svojich obchodných partnerov isté očakávania. Vzájomná dôvera v morálnu zásadovosť partnera je základným východiskom úspešného obchodu.

V tejto súvislosti podnikneme všetky potrebné a zmysluplné kroky na to, aby sme dokázali zabezpečiť účinnosť a presadzovanie našich interných snáh o dodržiavanie pravidiel vo všetkých spoločnostiach DACHSER v zahraničí. Ďalšie ťažisko chceme v budúcnosti založiť na tom, aby sme naše činnosti v rámci dodržiavania pravidiel spojili s normami v rámci dodržiavania pravidiel našich obchodných partnerov a k tomu by sme chceli vyslať prvý podnet.

Okrem vzájomnej výmeny dokumentov a smerníc s požiadavkou na prijatie a podpis by sa mal z nášho pohľadu vytvárať priamy kontakt s konkrétnym obchodným partnerom tak, aby bola možná diskusia o príslušných kodifikovaných ustanoveniach. V otvorenom dialógu má človek možnosť bez akejkoľvek snahy poškodiť alebo obmedziť vlastné dodržiavanie pravidiel, vytvárať vzájomné porozumenie pre názory iných, vyhýbať sa nedorozumeniam a zabrániť nepotrebnej byrokracii. Sme si istí, že toto dodatočné vytýčenie smeru nájde porozumenie aj u našich obchodných partnerov.

Základným stavebným kameňom nášho systému riadenia dodržiavania pravidiel je bezpodmienečné dodržiavanie predpisov práva hospodárskej súťaže a kartelového práva. Spoločnosť DACHSER je zaviazaná dodržiavať voľnú a spravodlivú hospodársku súťaž a rešpektovať trhové sily. Našou absolútnou politikou v spoločnosti DACHSER je, že všetky spoločnosti musia konať v súlade s platnými zákonmi hospodárskej súťaže a zákonmi týkajúcimi sa kartelov. Akékoľvek dohovory, zmluvy alebo dohody s konkurenciou, ale aj každá výmena údajov alebo informácií, ktorá je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, sú absolútne zakázané a pre spoločnosť DACHSER predstavujú obchodné konanie, ktoré sa netoleruje. Porušenie týchto pravidiel povedie k dôsledkom vyplývajúcim z práva hospodárskej súťaže a kartelového práva, ako aj pracovného práva.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Compliance_46.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

OBCHODNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI DACHSER

Tento obchodný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a organizačné jednotky spoločnosti Dachser na celom svete. Popisuje záväzné princípy postupov, ktoré musí každý dodržiavať. Pomôže to zabezpečiť dlhodobý úspech našej spoločnosti.

Obchodný poriadok spoločnosti DACHSER.pdf