Skutočná veľkosť pramení z každého.

Dodržiavanie zákonov

Spoločnosť DACHSER ako rodinný podnik a celosvetovo pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb má zodpovednosť voči spoločnosti a jej normám. Dodržiavanie právnych, zákonných a podnikových ustanovení spoločnosťou, jej subjektmi a zamestnancami – to je naša najvyššia priorita. Pretože spoločnosť DACHSER ako rodinný podnik a celosvetovo pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb má voči spoločnosti a jej normám zodpovednosť.
dachser-compliance
Transparentné pravidlá pre spoločnosť, jej subjekty a zamestnancov.

Okrem našich morálnych záväzkov a hodnôt je trvalé monitorovanie pre nás ďalším dôvodom aby sme všetky naše podnikateľské aktivity a služby vykonávali eticky a z právneho hľadiska bezchybne. S cieľom zabrániť konfliktom, všetci zamestnanci spoločnosti DACHSER bez výnimky dodržiavajú platné zákony na všetkých trhoch, na ktorých poskytujeme svoje služby, a ako aj naše interné predpisy. Rešpektujú tiež zvyky, tradície a spoločenské hodnoty rozličných krajín.

Náš manažment dodržiavania zákonov zahŕňa obchodný poriadok a  zásady správania spoločnosti DACHSER, ktoré vytvárajú manuál pre viac ako 29 098 zamestnancov na celom svete. 

Vyhlásenie o dodržiavaní pravidiel predstavenstva spoločnosti DACHSER Group SE & Co. KG (2019)

Motto k dodržiavaniu pravidiel spoločnosti DACHSER „Morálna zásadovosť v logistike“ podčiarkujte snahu o dôveryhodnú spoluprácu so všetkými našimi obchodnými partnermi. Zároveň sa tým spoločnosť DACHSER zasadzuje za partnerské správanie sa v logistickom dodávateľskom reťazci.

Dôvera je v spojení s dodržiavaním pravidiel nevyhnutným prvkom. Len vtedy, ak si je človek istý morálnou zásadovosťou svojho obchodného partnera, môže vzniknúť trvalá spolupráca. Ale nielen smerom von k tretím stranám, ale aj vnútri vlastnej spoločnosti tvorí kultúra dôvery rozhodujúci základ pre úspešnú spoluprácu. V organizácii a najmä vo vlastnom tíme staviame na čestnom správaní našich kolegýň a kolegov v zmysle interných predpisov o dodržiavaní pravidiel.

Náš riadiaci systém dodržiavania pravidiel spoločnosti DACHSER sa stará o to, aby sa na kontrolu zabezpečenia odolnosti tejto dôvery kládla potrebná pozornosť.

Dôvera ale nie je jednosmerka. Ak sa dôvera vníma ako jednostranná potreba, potom nemôže naša predstava „morálnej zásadovosti v logistike“ uspieť. Hodnotné úspechy k spokojnosti našej spoločnosti sa dajú dosiahnuť len vtedy, ak všetky osoby zúčastnené na procese vychádzajú v rovnakej miere zo spolupráce plne dôvery, ktorá je základom spoločnej snahy.

Základným stavebným kameňom nášho systému riadenia dodržiavania pravidiel je bezpodmienečné dodržiavanie predpisov práva hospodárskej súťaže a kartelového práva. Spoločnosť DACHSER je zaviazaná dodržiavať voľnú a spravodlivú hospodársku súťaž a rešpektovať trhové sily. Našou absolútnou politikou v spoločnosti DACHSER je, že všetky spoločnosti musia konať v súlade s platnými zákonmi hospodárskej súťaže a zákonmi týkajúcimi sa kartelov. Každý dohovor, dohoda alebo zladenie sa s konkurenciou, ale aj každá výmena údajov, ktorá

je proti pravidlá hospodárskej súťaže, je absolútne zakázaná a predstavuje pre spoločnosť DACHSER netolerovateľné obchodné správanie. Porušenie týchto pravidiel povedie k dôsledkom vyplývajúcim z práva hospodárskej súťaže a kartelového práva, ako aj pracovného práva.

Súvisiace články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Compliance_46.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

OBCHODNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI DACHSER

Tento obchodný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a organizačné jednotky spoločnosti Dachser na celom svete. Popisuje záväzné princípy postupov, ktoré musí každý dodržiavať. Pomôže to zabezpečiť dlhodobý úspech našej spoločnosti.

Obchodný poriadok spoločnosti DACHSER.pdf

Etický kódex spoločnosti DACHSER pre obchodných partnerov

Tu dostupný „Etický kódex spoločnosti DACHSER pre obchodných partnerov“ predstavuje orientačné informácie pre všetky spoločnosti, ktoré by chceli so spoločnosťou DACHSER nadviazať obchodný kontakt. Je povinným základom pre spoluprácu so spoločnosťou DACHSER.

Etický kódex spoločnosti DACHSER pre obchodných partnerov