Zásady ochrany osobných údajov

Právne informácie

DACHSER SE pravidelne kontroluje a aktualizuje informácie na svojich webových stránkach. Avšak, i napriek veľkej obozretnosti môže dôjsť k zmene, resp. nepresnosti v údajoch. Z tohto hľadiska vyplýva, že zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytovaných informácií teda nemožno zaručene predpokladať. Rovnaké pravidlá platia i pre ostatné internetové stránky, ktoré sú označené hypertextovými odkazmi, odvolávajúcich sa na spoločnosť DACHSER. DACHSER SE nezodpovedá za obsah internetových stránok prístupných cez hypertextové odkazy. Okrem toho, DACHSER SE si vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo úpravy poskytnutých informácií. Obsah a štruktúra internetových stránkach DACHSER SE sú chránené autorskými právami. Ďalšie šírenie informácií alebo dát, najmä použitie textov, textových častí alebo obrazového materiálu si vyžaduje predchádzajúci súhlas DACHSER SE.

Zásady ochrany osobných údajov

Zaviazali sme sa k ochrane osobných údajov, ako je meno, adresa, telefónne číslo a e-mail, tak ako aj v prípade všetkých obchodných údajov, pokiaľ ide o zachovanie dôveryhodnej a dlhodobej spolupráce.

Všetky naše aktivity, najmä náš web a on-line aktivity, rovnako ako aj naše marketingové kampane a súťaže, sú plne v súlade s právnymi predpismi o ochrane a zabezpečení údajov.

Tieto zásady ochrany údajov sa nevzťahujú na žiadne webové stránky tretích strán, ktoré možno nájsť na webových stránkach spoločnosti DACHSER Nasledujúci text vysvetľuje, aké informácie sa môžu zhromažďovať pri návšteve našich webových stránok a ako sa s nimi zaobchádza.

Údaje sa zhromažďujú na tejto webovej stránke a ukladajú pomocou technológie, ktorú poskytuje spoločnosť etracker GmbH (www.etracker.com) na marketingové a optimalizačné účely. Tieto údaje sa používajú na vytvorenie anonymných používateľských profilov. Na tento účel je možné použiť súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú lokálne uložené vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať internetový prehliadač. Údaje zhromaždené pomocou technológií etracker nebudú bez výslovného súhlasu dotknutej osoby použité na osobnú identifikáciu návštevníkov webových stránok a nebudú zlúčené s anonymnými profilmi užívateľov. Súhlas na zber a uchovávanie údajov môže byť kedykoľvek zrušený s účinnosťou do budúcna.

Ak chcete navštíviť naše webové stránky pohodlnejšie, pri návšteve webovej stránky dachser.com sa prideľujú IP adresy pre miesto a zaznamená sa krajina, ktorá bola skutočne vybraná zo zoznamu krajín. Čiastočne sa používajú aj súbory cookie. Súbory cookie umožňujú rozpoznanie poslednej krajiny vybranej zo zoznamu krajín. Táto informácia nie je pridelená žiadnej osobe; používa sa len na uľahčenie pohodlného používania. Tieto funkcie je možné deaktivovať pomocou nastavenia vášho prehliadača. Upozorňujeme, že v tomto prípade, niektoré funkcie už nemusia byť k dispozícii.

Prostredníctvom našich webových stránok zhromažďujeme len ďalšie osobné údaje na špecifické účely, napríklad, aby sme mohli reagovať na dotazy ohľadom kontaktu, na legitímne účely alebo s výslovným súhlasom, napríklad, na posielanie reklamných e-mailov. Keď vstúpite do obchodného vzťahu s nami, váš súhlas sa považuje za platný dovtedy, kým tento vzťah existuje alebo až do pravidelného odstraňovania údajov (spravidla po piatich rokoch). Je to vaše rozhodnutie, či chcete alebo nechcete tieto údaje zverejniť, napríklad, ako súčasť objednaného listu s novinkami, prieskumu, požiadavky ohľadom kontaktu, dotazov na trhové ceny atď. Účasť v týchto kampaniach je dobrovoľná a vy nám môže kedykoľvek oznámiť, že sa ich už nechcete zúčastňovať a ak si budete želať vaše údaje zablokovať. V prípade potreby budeme uvádzať, či sú osobné údaje voliteľné alebo či ich môžete vynechať.

Právna zodpovednosť za ochranu údajov v prípade kontaktných otázok

Spoločnosť DACHSER SE, Kempten, Nemecko a príslušná národná pobočka v organizácii v danej krajine, v rámci skupiny DACHSER, sú zodpovedné za údaje zozbierané v rámci otázok ohľadne kontaktov. Údaje sa zhromažďujú a používa ich národná pobočka v organizácii v danejkrajine a sú uložené na serveroch spoločnosti DACHSER SE v Nemecku. Spoločnosť DACHSER SE zasiela otázky, ktoré sa týkajú osobných údajov na spracovanie a na použitie profesionálne kompetentnému orgánu v rámci skupiny DACHSER, zvyčajne národnej pobočke v organizácii v krajine pýtajúceho sa. Napríklad, otázky na webových stránkach spoločnosti vo Švajčiarsku sa odovzdajú národnej organizácii DACHSER vo Švajčiarsku. Vaše údaje sa budú uchovávať po dobu piatich rokov od vášho dotazu ohľadne kontaktov. Ak si neželáte, aby sa to stalo, môžete zakázať ďalšie ukladanie a na tento účel kedykoľvek zaslať e-mail na adresu info@dachser.com. Avšak, potom už nebudete dostávať ďalšie informácie o našich službách.

Vaše údaje nebudeme bez vášho súhlasu zasielať tretím stranám, mimo skupiny DACHSER. Najmä nebudeme vaše osobné údaje predávať , ani ponúkať tretím stranám.

Máte právo kedykoľvek dostať informácie o uložených údajoch, ktoré sa týkajú vašej osoby a nesprávne údaje nechať vymazať alebo opraviť. Ak máte informácie alebo otázky, ktoré sa týkajú nakladania s vašimi osobnými údajmi spoločnosťou DACHSER, alebo ak chcete požiadať o opravu osobných údajov, ktoré sú u nás uložen é, môžete nás kedykoľvek kontaktovať .

Keďže v budúcnosti môže byť nutné tieto zásady ochrany údajov doplniť, napríklad, v dôsledku revidovaných právnych predpisov, budú preto predmetom pravidelnej kontroly.

3. Spracovanie údajov po prvom kontakte

Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nájdete v našej tiráži. Ak použijete na kontaktovanie spoločnosti DACHSER niektorý z týchto kanálov, automaticky uložíme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Takéto osobné údaje dobrovoľne poskytnuté spoločnosti DACHSER sa ukladajú na spracovanie vašej požiadavky a/alebo na účely spojenia sa s vami.

DACHSER SE priraďuje požiadavky a osobné údaje odborne zodpovednej pobočke v rámci skupiny DACHSER, zvyčajne národnej pobočke dcérskej spoločnosti žiadateľa, na účely spracovania a používania, a vymieňa si údaje s touto pobočkou. Napríklad, požiadavky a príslušné údaje z webovej stránky pre Švajčiarsko (www.dachser.com/ch) sa vymieňajú s národnou pobočkou spoločnosti DACHSER vo Švajčiarsku (DACHSER Spedition AG). Je možné, aby sa údaje vymieňali s tretími stranami, ako je v tejto súvislosti USA.

Právny základ na spracúvanie údajov za začatie plnenia zmluvy alebo jej plnenie je Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a vo všetkých ďalších prípadoch Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Právny základ pre prenos údajov do tretej krajiny je Článok 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

4. Prihlásenie na odber nášho bulletinu

Používatelia majú možnosť prihlásiť sa na odber bulletinu spoločnosti DACHSER (napr. „eLetter“) na webovej stránke spoločnosti DACHSER. Osobné údaje, ktoré sa zaznamenávajú pri prihlásení sa na odber bulletinu spoločnosti DACHSER sa zobrazujú na vstupnej obrazovke.

DACHSER používa bulletin na pravidelné informovanie zákazníkov a obchodných partnerov o inováciách našich služieb a výroby, aktuálnych tlačových vyhláseniach, o našej značke alebo aktuálnom obsahu našej webovej stránky. Bulletin môže v podstate dostávať iba dotknutá osoba, ak (1) táto dotknutá osoba má platnú e-mailovú adresu a (2) táto dotknutá osoba sa zaregistruje na dostávanie bulletinu. Z právnych dôvodov sa spočiatku na registrovanú e-mailovú adresu dotknutej osoby odosiela potvrdzujúci e-mail v rámci dvojkrokového postupu prihlásenia sa na odber bulletinu. Tento potvrdzujúci e-mail slúži na kontrolu, či vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba autorizoval dostávanie bulletinu. Právny základ pre odosielanie bulletinu je Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Po registrácii na odber bulletinu ukladáme IP adresu poskytovateľa internetových služieb (ISP) počítačového systému dotknutej osoby v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zaznamenávanie týchto údajov je potrebné na to, aby sme mohli neskôr identifikovať (možné) zneužitie danej e-mailovej adresy dotknutej osoby, a tiež tak zaručiť právnu ochranu spoločnosti DACHSER. V súvislosti s odosielaním bulletinu spoločnosť DACHSER poveruje spoločnosť Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, zaznamenávaním, spracúvaním, používaním a/alebo uchovávaním údajov v rámci spracovania objednávky.

Osobné údaje zhromaždené v rámci registračného procesu týkajúceho sa bulletinu sa používajú výlučne na tieto účely:

  • odoslanie bulletinu,
  • poradenstvo a inzercia,
  • štruktúru bulletinu zameranú na potreby,
  • zloženie tém v bulletine v súlade so záujmami odberateľov.

Odberatelia bulletinu by okrem toho mohli byť informovaní e-mailom, ak je to potrebné na prevádzku služieb bulletinu alebo registráciu v súvislosti s ním, o zmene ponuky alebo úprave technických okolností.

Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba poskytla na odoberanie bulletinu, možno kedykoľvek odvolať. V každom bulletine sa nachádza príslušný odkaz na odvolanie tohto súhlasu. Okrem toho je tiež možné kedykoľvek zrušiť registráciu priamo u spoločnosti DACHSER poslaním oznámenia na kontaktné údaje uvedené pod číslom 1.

5. Sledovanie bulletinu

Naše bulletiny obsahujú sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrny obrázok, ktorý je integrovaný v e-mailoch, posielaných vo formáte HTML na uľahčenie zaznamenávania a analyzovania protokolového súboru. To znamená, že je možné vykonávať štatistickú analýzu úspešnosti alebo neúspešnosti online marketingových kampaní. Prostredníctvom integrovaných sledovacích pixlov môže spoločnosť DACHSER identifikovať, či a kedy e-mail dotknutá osoba otvorila a na ktoré odkazy v e-maily dotknutá osoba prešla.

Takéto osobné údaje zaznamenané prostredníctvom sledovacích pixlov v bulletine spoločnosť DACHSER ukladá a vyhodnocuje, aby optimalizovala rozosielanie bulletinov a lepšie zosúladila obsah budúcich bulletinov so záujmami dotknutej osoby. Príslušné osoby majú nárok kedykoľvek odvolať samostatné vyhlásenie o súhlase, ktoré poskytla v rámci dvojkrokového postupu prihlásenia. Po odvolaní súhlasu spoločnosť DACHSER tieto osobné údaje vymaže. Zrušenie registrácie odberu bulletinu spoločnosť DACHSER automaticky považuje za odvolanie.

6. Súbory cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa umiestňujú do počítačového systému a uchovávajú sa v ňom. Používaním súborov cookie vám spoločnosť DACHSER môže poskytovať zrozumiteľnejšie služby, čo by nebolo možné, keby súbory cookie neboli umiestnené. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Napríklad, používateľ webovej stránky, ktorý používa súbory cookie, nemusí zadávať svoje prihlasovacie údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože sa preberajú z webovej stránky a súboru cookie, ktorý webová stránka umiestnila v počítačovom systéme.

Naša webová stránka používa technológiu spoločnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com). Údaje sa zhromažďujú a uchovávajú na účely optimalizácie a marketingu. Tieto údaje sa používajú na vytáranie profilov používateľov so pseudonymom. Na to sa môžu používať súbory cookie. Súbory cookie umožňujú rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje, ktoré zhromažďujú technológie spoločnosti etracker, sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nekombinujú sa s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu bez individuálne prideleného súhlasu dotknutej osoby. Nevykonáva sa žiadne profilovanie. Voči zhromažďovaniu a uchovávaniu údajov je možné kedykoľvek podať námeitku s účinkom do budúcnosti.

Umiestneniu súborov cookie našou webovou stránkou môžete kedykoľvek zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia internetového prehliadača a v dôsledku toho natrvalo zabrániť nastaveniu súborov cookie. Okrem toho, súbory cookie, ktoré už boli umiestnené, je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvérového programu. Je to možné vo všetkých štandardných internetových prehliadačoch. Ak však deaktivujete umiestnenie súborov cookie vo vašom internetovom prehliadači, nebudú vám za určitých okolností plne k dispozícii všetky funkcie našej webovej stránky. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookie je Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

7. eLogistics

Na tejto webovej stránke spoločnosť DACHSER ponúka služby v rámci nástroja eLogistics. Jednou z hlavných funkcií portálu eLogistics je online kalkulácia prepravných nákladov, zadávanie objednávok na prepravu a sledovanie objednávok prostredníctvom funkcie sledovania stavu a pohybu objednávky.

Spoločnosť DACHSER SE priraďuje požiadavky a osobné údaje odborne zodpovednej pobočke v rámci skupiny DACHSER, zvyčajne národnej pobočke dcérskej spoločnosti žiadateľa, na účely spracovania a používania, a vymieňa si s ňou údaje. Napríklad, požiadavky a príslušné údaje z webovej stránky pre Švajčiarsko (www.dachser.com/ch) sa vymieňajú s národnou pobočkou spoločnosti DACHSER vo Švajčiarsku (DACHSER Spedition AG). Je možné, aby sa údaje vymieňali s tretími stranami, ako je v tejto súvislosti USA. Používatelia tiež môžu používať aplikácie eLogistics s individuálnou registráciou alebo bez nej. V prípade registrácie aktivuje príslušná národná pobočka používateľa po úspešnom overení. V prípade registrácie majú používatelia viac „oprávnení“ ako v prípade používania bez registrácie, t. j. používatelia môžu využívať ďalšie služby. Osobné údaje, ktoré sa v rámci tohto procesu odosielajú spoločnosti DACHSER, sa zobrazujú na príslušnej vstupnej obrazovke použitej na registráciu.

Zámer používania údajov pri používaní služieb eLogistics je výlučne sprístupniť uvedené služby. Právny základ na spracúvanie údajov za začatie plnenia alebo plnenie zmluvy je Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a vo všetkých ďalších prípadoch Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Právny základ pre prenos údajov do tretej krajiny je Článok 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

8. Google Maps

Na tejto stránke používame ponuku od Google Maps. To znamená, že vám môžeme zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožniť vám jednoducho a ľahko používať funkcie mapy.

Spoločnosť Google prístupom na jej webovú stránku získava informácie, že ste na našej webovej stránke navštívili príslušnú podstránku. Okrem toho sa prenášajú údaje uvedené pod číslom 2. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či Google má prístup na účet používateľa, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo neexistuje žiadny účet používateľa. Ak ste prihlásený do služby Google, vaše údaje sú priamo priradené k vášmu účtu. Ak nechcete toto priradenie k vášmu profilu v službe Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google uchováva vaše údaje, ako je profil používania, a používa ich na účely inzercie, prieskumu trhu a/alebo štruktúrovania svojej webovej stránky so zameraním na potreby. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre používateľov, ktorí sa neprihlásia) na poskytovanie inzercie zameranej na potreby a na informovanie ďalších používateľov vo vašej sociálnej sieti o vašich činnostiach na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu tohto profilu používateľa, na to však musíte kontaktovať priamo Google. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní prostredníctvom poskytovateľa služieb doplnkov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov daného poskytovateľa služieb.

Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov pri používaní Google Maps je Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prenos osobných údajov do USA prebieha v súlade so Štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA podľa Článku 45 ods. 1 nariadenia GDPR, ktorého je spoločnosť Google signatárom.

9. Doplnky sociálnych sietí

Na našej webovej stránke používame doplnky sociálnych sietí („doplnky“) Facebook, Twitter, YouTube, Xing a LinkedIn. Doplnky používame najmä na to, aby ste mohli zdieľať obsah na našej webovej stránke s inými používateľmi sociálnych sietí alebo aby ste ich mohli odkázať na tento obsah. Poskytovateľa príslušného doplnku môžete identifikovať podľa jeho loga alebo začiatočného písmena.

Keď navštívite našu webovú stránku, spočiatku neprenášame žiadne osobné údaje poskytovateľovi doplnku. Ak však kliknete na príslušné políčko, vaše osobné údaje sa odošlú priamo poskytovateľovi príslušného doplnku a uvedený poskytovateľ ich za určitých okolností spracuje v tretích krajinách, napríklad v USA. Po kliknutí na políčko doplnku sa v prehliadači otvorí nové okno a zobrazí sa webová stránka poskytovateľa príslušnej sociálnej siete. Prenos údajov poskytovateľovi príslušného doplnku prebieha bez ohľadu na to, či máte účet na sociálnej sieti uvedeného poskytovateľa doplnku. Po prihlásení sa do doplnku poskytovateľa sa vaše údaje, ktoré ste u nás zaregistrovali, priamo prenesú do účtu, ktorý máte u poskytovateľa doplnku.

Nemáme žiadny vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú pomocou doplnku, ani nepoznáme celý rozsah zhromažďovaných údajov, účely spracovania alebo obdobia uchovávania. Podľa informácií poskytovateľa doplnku prenášané údaje zahŕňajú informácie o prehliadači, webových stránkach, ktoré ste navštívili, ako aj o dátume a čase vašej návštevy. Poskytovatelia doplnkov spracúvajú tieto informácie, aby vytvorili profil používateľa a aby napríklad vytvorili vám prispôsobenú reklamu. Máte právo namietať proti vytvoreniu tohto profilu používateľa, ale na uplatnenie tohto práva na odvolanie musíte kontaktovať priamo príslušného poskytovateľa doplnku. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete na internetových stránkach a vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov služieb.

Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov pri používaní doplnkov sociálnych sietí je Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prenos osobných údajov do USA prebieha v súlade so Štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA podľa Článku 45 ods. 1 nariadenia GDPR, ktorého sú Facebook, Twitter, LinkedIn a Google signatármi.

10. Prenos údajov do tretích krajín

Prístup k osobným údajom je technicky možný pre poskytovateľov služieb a zmluvné strany, ktoré zamestnávame na prevádzku našej webovej stránky. Títo externí poskytovatelia služieb sú povinní používať vaše osobné údaje iba na účel poskytovania služieb, ktoré požadujeme, alebo na iné účely v súlade s našimi pokynmi.

Spoločnosť DACHSER bude prenášať vaše osobné údaje spoločnostiam v rámci skupiny DACHSER na účely uvedené vo vyhlásení o ochrane údajov a postúpi ich príslušným národným pobočkám. Spoločnosti DACHSER sa tiež nachádzajú mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spoločnosť DACHSER je zodpovedná za to, aby ste boli informovaní o vašich právach ako dotknutej osoby v kontexte platných zákonov o ochrane údajov. Akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa svojich osobných údajov môžete adresovať spoločnosti DACHSER. Iné spoločnosti DACHSER v rámci skupiny DACHSER, ktoré tiež spracúvajú vaše osobné údaje, s nami spolupracujú a podporujú nás pri zaobchádzaní s takýmito otázkami alebo sťažnosťami.

Okrem uvedeného prenosu údajov neprenášame, nepredávame ani neobchodujeme s vašimi osobnými údajmi vo vzťahu k tretím stranám, ako sú iné spoločnosti alebo organizácie, pokiaľ ste na to nedali svoj výslovný súhlas, alebo ak takýto prenos potrebujeme na splnenie našich zmluvných povinností voči vám, používateľovi našej webovej stránky.

11. Obdobie uchovávania údajov

Kritériom trvania uchovávania osobných údajov je relevantné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutí termínu rutinne mažeme všetky príslušné údaje, keďže už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie plnenia zmluvy.

Ak už dlhšie neplatí dôvod na uchovávanie alebo ak uplynul termín uchovávania stanovený európskym regulačným orgánom alebo iným relevantným legislatívnym orgánom, osobné údaje sa zvyčajne zablokujú alebo vymažú v súlade so zákonom.

12. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nárok na práva, ako sú stanovené v článkoch 15 – 21 nariadenia GDPR vis-à-vis spoločnosti DACHSER, ak boli splnené predpoklady stanovené v tomto dokumente. Sú to práva na informácie (Článok 15 nariadenia GDPR), opravu (´Vlánok 16 nariadenia GDPR), vymazanie (Článok 17 nariadenia GDPR), obmedzenie spracúvania (Článok 18 nariadenia GDPR), prenosnosť údajov (čČlánok 20 nariadenia GDPR) a právo namietať (Článok 21 a 22 nariadenia GDPR). Okrem toho máte právo sťažovať sa na dozorný orgán podľa Článok 77 nariadenia GDPR.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Data-Protection-Policy.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Informácie

claim-form-dachser
Informácie o ochrane osobných údajov podľa článku 13 a 14 nariadenia GDPR