Pozeráme sa na vec s nadhľadom.

Často kladené otázky

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.
Často kladené otázky

Otázky sú zoradené do troch kategórií – pozemná preprava, letecká a námorná preprava a všeobecné. V prípade, že ste nenašli odpoveď na vašu otázku, neváhajte kontaktovať svoju pobočku, alebo nám môžete vašu otázku zaslať prostredníctvom on-line formulára.

Pozemná preprava

1. Koľko dní trvá preprava z/ do?

Orientačnú dobu prepravy si môže zákazník preveriť na webovej stránke www.dachser.sk – v sekcii eLogistics – Product Pilot (European Logistics) a to zadaním názvu krajiny a PSČ odosielateľa/príjemcu. K dispozícii sú orientačné časy k produktu targospeed, kedy sú zásielky uprednostňované pri prekládkach – čiže ide o kratší tranzitný čas ako pri štandardnom produkte targoflex. Niektoré zobrazované produkty nemusia byť pre Slovenskú republiku k dispozícii alebo nie je v niektorých prípadoch možné určiť dobu prepravy (classicline – napr. krajiny ako Chorvátsko, Grécko, Albánsko, Macedónsko atď.). Podrobnejšie informácie získate priamo na obchodnom oddelení príslušnej pobočky spoločnosti. Kontakt na jednotlivé pobočky nájdete tu.

2. Kde sa nachádza moja zásielka?

Informácie o zásielke je možné získať na webovej stránke www.dachser.sk v sekcii e-Logistics – Shipment Pointer a to vtedy, ak má zákazník k dispozícii číslo zásielky (zákazky, objednávky), NVE kód alebo číslo dodacieho listu. Zásielku je možné vyhľadať aj pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie (dostupnej na webe pre OS Android, iOS a Blackberry). V prípade záujmu o podrobnejšie informácie k zásielkam je k dispozícii servisné oddelenie príslušnej pobočky (Bratislava, Martin alebo Košice). Kontakt na jednotlivé pobočky nájdete tu.

3. Ako správne zabaliť zásielku?

Ešte pred samotným vyzdvihnutím, je potrebne zásielku dostatočne zabaliť a označiť. Zásielka nad 30kg by mala byť umiestnená na palete a to bez presahov mimo paletu. Je možné použiť ochranné rohy, sťahovacie pásky alebo fóliu – tak aby sa predišlo nežiaducemu pohybu zásielky počas transportu. V prípade, že si zásielka vyžaduje špeciálnu manipuláciu je veľmi dôležité označenie – a to zo všetkých viditeľných strán. Označenie by malo obsahovať zodpovedajúci piktogram, prípadne upozornenie aspoň v 2 svetových jazykoch. Ide najmä o zásielky obsahujúce nebezpečný tovar, krehký tovar alebo také, ktoré nie je možné nastohovať na seba.

4. Prečo sú rozmery tovaru v zbernej sieti limitované?

Rozmery zásielky sú limitované najmä kvôli manipulácii s ňou - či už pri nakladaní do vozidla, alebo pri prekladaní v skladoch. Pri zbernej službe je maximálna dĺžka zásielky 240 cm, šírka 180 cm a výška 220 cm (pri GB a SRB len 200 cm). Dôvodom tohto obmedzenia je výška našich rozvozových áut. Väčšina vozidiel je vybavená hydraulickým čelom, ak však hmotnosť 1 ks zásielky presiahne 1000 kg, nie je možné ho použiť a pri nakládke/vykládke musí byť k dispozícii rampa alebo vysokozdvižný vozík. Celková hmotnosť 1 ks zásielky nesmie presiahnuť 1500 kg, pričom hmotnosť celej zásielky nesmie prekročiť 2500 kg a zaberať viac ako 3 ložné metre plochy vozidla. Minimálny rozmer zásielky je 40x30x30 cm – menšie kusy by sa mohli ľahko stratiť alebo poškodiť pri prekládkach (max. počet voľne ložených kusov je 5).

5. Ako postupovať pri ADR preprave?

Ešte pred samotnou prepravou nebezpečného tovaru je potrebné mať k dispozícii tzv. Kartu bezpečnostných údajov (SDS, MSDS), ktorá obsahuje všetky dôležité informácie o vlastnostiach chemikálie, spôsobe jej balenia a správneho označenia. Na základe KBÚ je možné určiť, či je preprava danej latky povolená a následne uľahčuje vyplnenie ADR špecifikácie, ktorá je súčasťou objednávkového formulára.

Ďalším sprievodným dokumentom k ADR preprave je IMO Erklerung – doklad o multimodálnej preprave, ktorý je potrebné vyplniť, ak sa bude zásielka prepravovať cez more (tunel, trajekt), čiže vždy pri krajinách ako GB, S, FIN, N, IRL a pod. Zásielky obsahujúce nebezpečný tovar je samozrejme potrebné aj viditeľne označiť piktogramom, pripadne ďalšími nevyhnutnými informáciami.

6. Viete mi dať CMR k zbernej preprave?

Pri zásielkach prepravovaných zbernou sieťou sa štandardne CMR nepoužíva, resp. používajú sa tzv. kolektívne CMR, na ktorých je tovar od viacerých klientov. Pri zbernej preprave nahrádza tento doklad POD (Proof of delivery), ktorý postačuje na účely finančného auditu.

Letecká a námorná preprava

1. Čo je to volumetrická/objemová hmotnosť a ako sa vypočíta?

Objemová/ volumetrická hmotnosť odzrkadľuje hustotu zásielky, ktorá predstavuje množstvo priestoru, ktorý zásielka zaberá vo vzťahu k jej skutočnej hmotnosti. Pre výpočet objemovej/volumetrickej hmotnosti pri leteckej doprave sa používa výpočet: šírka x dĺžka x výška v cm/6000, prípadne. 1 cbm = 167 kg, pri fakturácii sa používa vyššia hmotnosť - skutočnej alebo objemovej hmotnosti zásielky.

2. Aký je rozdiel medzi originálom/telex releasom a seawaybillom ?

Bill of Lading je dokument, ktorý potvrdzuje odoslanie tovaru exportérom k danému importérovi námornou prepravou. Bill of Lading môže mať rôzne formy a to buď originál papierovú formu (Original Bill of Lading) alebo virtuálnu formu (Telex release alebo Express Bill of Lading/Seawaybill). Pre ktorý z týchto druhov sa exportér rozhodne, závisí na jeho platobnom vzťahu s importérom a od špecifických podmienok danej krajiny.

Original Bill of Lading je obchodovateľný cenný papier. Zjednodušene povedané, kto vlastní originál BL, ten je vlastníkom tovaru. Originál BL sa zasiela príjemcovi kuriérom, alebo je možné vystaviť tzv. telex release, tj. ako náhle exportér obdrží platbu za tovar od príjemcu je možné Original BL zmeniť na "telex release" a obchodovateľný cenný papier sa stáva neobchodovateľným.

V prípade, že platba za tovar prebehla ešte pred odplávaním tovaru príp. exportér nepožaduje vopred platbu za tovar od príjemcu, je možné rovno vystaviť elektronicky Express Bill of Lading/ Seawaybill.
Príjemcovi môže byť tovar vydaný len v prípade, ak odprezentuje Original BL v papierovej forme alebo v elektronickej forme Telex release alebo Express Bill of Lading/Seawaybill.

3. Aká je zodpovednosť dopravcu / zasielateľa v leteckej preprave pri poškodení alebo strate nepripoistenej zásielky?

19 SDR/kg (z hrubej hmotnosti) na základe Montrealského dohovoru.

4. Čo znamená poplatok za VGM ?

Od 1.7.2016 vznikla pre odosielateľa povinnosť overiť hrubú hmotnosť námorných kontajnerov pred ich naložením na palubu lode.

V prípade, že nie ste sami schopní splniť túto podmienku, vieme túto službu pre vás zabezpečiť za poplatok (bude predmetom našej cenovej ponuky).

Všeobecné

1. Aké druhy tovarov spoločnosť DACHSER Slovakia neprepravuje?

  • výbušniny, strelivo, zbrane
  • nezabalený nábytok
  • osobné zvršky
  • voľne ložený tovar
  • šperky, drahokamy, bankovky, cenné dokumenty a certifikaty, umelecké diela, obrazy a sochy
  • živé zvieratá a rastliny

2. Viete prepravovaný tovar poistiť?

Áno. Sadba poistenia je 3,0 ‰ pre letecké a námorné zásielky a 3,5 ‰ pre pozemné prepravy z hodnoty prepravovaného tovaru, minimálne však 10 EUR. Spoluúčasť 0,-EUR.

3. Ako postupovať pri vzniku reklamácie?

  • pri zistení poškodenia zásielky, alebo inej nezrovnalosti, je potrebné vyplniť škodový zápis - najlepšie pri preberaní zásielky, kde sa vyznačí o akú škodu sa presne jedná
  • spraviť a poslať fotodokumentáciu poškodenia alebo prípadne inej nezrovnalosti
  • v písomnej reklamácií je potrebné identifikovať , o akú zásielku a prepravu sa jedná (číslo nákladného listu, počet kusov, skutočná hmotnosť, rozmery zásielky), stručný popis k poškodeniu a výšku reklamovanej sumy
  • písomnú reklamáciu treba podať do 7. dní od doručenia/ vyzdvihnutia zásielky

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Frequently-asked-questions_1264.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.