Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

14. 2. 2018
Správne balenie tovaru pri preprave zbernou službou – 2. časť

V predchádzajúcom e-letteri sme otvorili tému, ako správne postupovať pri balení zásielky a pri jej umiestňovaní na paletu. V tomto vydaní naviažeme na predchádzajúci článok radami a tipy, ako znížiť riziko poškodenia obsahu zásielky pri manipulácii v sklade či behom prepravy.

5. Správne označenie zásielky – nestohovať, krehký tovar

Pri zbernej preprave idú všetky informácie o zásielke elektronicky a nie papierovo so zásielkou ako pri dokládkach a celokamiónovej preprave. Zásielka sa viac krát prekladá v medziskladoch, kde sa pracovnici riadia iba čiarovým kódom a vizuálne – pohľadom na zásielku. Z tohto dôvodu je dôležité, aby pri nábehu s vozíkom z hociktorej strany zásielky bola viditeľná informácia o charaktere zásielky. Nakreslený piktogram povie 100x viac ako nápis, navyše má ďalšiu výhodu v tom, že je univerzálne pochopiteľný bez ohľadu na jazykovú výbavu pracovníka skladu. Z dôvodu dôležitosti bývajú použite krikľavé farby, ktoré pritiahnu pozornosť pracovníka. Napríklad, ak chýba informácia o nestohovateľnosti, priamo na palete môže dôjsť k jej nastohovaniu a tým aj k poškodeniu tovaru. Poisťovňa potom takéto prípady odmieta uznať a uvádza klauzulu nevhodného označenia tovaru pre zbernú sieť. Naopak, pri zásielkach, ktoré sú označené správne, sa rapídne zvyšuje kvalita dodávky a v prípade reklamácie je správny spôsob balenia pre zbernú sieť dodržaný.

6. Správne označenie zásielky – nebezpečný tovar

Podľa zákona je za správne zabalenie ADR zásielky a za správne vystavenie všetkých dokumentov zodpovedný odosielateľ. V ostatnom čase sa stále viac a viac sprísňujú policajné kontroly a sú čoraz častejšie pokuty za nesprávne označený nebezpečný tovar. Keďže podľa zákona je za správne balenie zodpovedný odosielateľ, pričom často ani nie je v silách dopravcu prekontrolovať úplne všetky zásielky a určiť, čo všetko odosielateľ zabalil, je prípadná pokuta preúčtovaná na objednávateľa prepravy. Vďaka správnemu označeniu prejdú zásielky prípadnou policajnou kontrolou bez pokuty.

7. Tovar s vysokou hodnotou (hlavne náchylný na odcudzenie)

Hodnotný tovar, pri ktorom hrozí odcudzenie, odporúčame zabaliť do bielej alebo čiernej nepriesvitnej fólie a súčasne použiť pásky s logom dodávateľa, a to krížom cez paletu a potom okolo palety kúsok od vrchu, v strede a kúsok nad paletou. Prípadné poškodenie je ihneď zjavné, nakoľko je minimálna pravdepodobnosť, že by pracovník dopravcu mal k dispozícii pásky s logom daného dodávateľa, a je takmer nemožné dostať sa k tovaru bez poškodenia buď pások, alebo fólie a následne dať zásielku do pôvodného stavu. Správne zabalenie tovaru zaistí rýchlu identifikáciu miesta prípadného poškodenia (odosielateľ, dopravca, príjemca). Rovnako, príjemca tovaru vďaka tomu vie veľmi rýchlo vizuálne zistiť, či sa niekto pokúšal dostať do zásielky. A v neposlednom rade, zaberie menej času riešenie reklamácie.

8. Pevné sťahovanie viacerými vrstvami stretch-folie

Nedostatočne spevnené škatule, ktoré pretŕčajú cez paletu sú viac náchylné na poškodenie. Riziko sa týka najmä spodných radov škatúľ, ktorých steny sú kvôli tlaku z ostatných, horných radov vypuklé, pretŕčajú mimo paletu a môžu sa zachytiť o iný tovar. Škatule, ktoré sú stiahnuté viacerými vrstvami stretch-fólie, držia lepšie pokope a nedochádza k ich posunu počas prepravy (zákruty, jamy, brzdenie). Rapídne sa tak zvyšuje kvalita dodávok, znižuje sa čas, ktorý musí zákazník venovať riešeniu reklamácií, a v neposlednom rade pribúdajú spokojní príjemcovia.

9. Používanie sťahovacích pások (kovové, plastové)

Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie pohybu zásielky po palete je fixácia tovaru sťahovacími páskami, či už kovovými alebo plastovými. Obzvlášť to platí pri ťažkých zásielkach, ako sú napr. železné konštrukcie. Pozor však na správne upnutie sťahovacej pásky, pretože pri príliš tesnom utiahnutí pásky môže dôjsť k poškodeniu kartónu. A naopak, pri príliš voľnom utiahnutí pásky môže dôjsť k zachyteniu pásky o lyžinu vozíka a následne k prerezaniu kartónu. Ideálne je použiť v mieste styku pásky s hranou kartónu ochranné podložky. Správna fixácia opäť zaistí vyššiu kvalitu dodania, menej reklamácii a spokojnosť klientov aj adresátov.

10. Pri zbernej preprave max. 5 voľne ložených kusov, inak na paletu

Pri zbernej preprave je optimálne mať max. 5 voľne ložených kusov, pri viacerých balíkoch je už nutné použiť paletu. Zvyšuje sa tak efektivita práce (čas a náklady) a znižuje sa riziko poškodenia. Tovar sa totiž viac krát prekladá v medziskladoch – ak sa má manuálne preložiť 5 x škatuľa na 2 prekládkach, vzniká spolu 5 x manipulácia pri nakládke => 10 x prvý medzisklad => 10 x druhý medzi sklad => 5 x doručenie. To znamená, že spolu je tam až 30 manuálnych manipulácii. To sú zvýšené požiadavky na pracovnú silu. Ak je uložený na jednej palete, tak celkovo stačí iba 6 manipulácii technikou, čiže 1 x nakládka => 2 x prvý medzisklad => 2 x druhý medzi sklad => doručenie. Voľne ložené škatule znamenajú vyššiu cenu s ohľadom na potrebnú manuálnu prácu a násobenú manipuláciu a navyše aj zvýšené riziko poškodenia pri manipulácii s tovarom. Umiestenie na palete teda prináša výhodnejšiu cenu a vyššiu kvalitu dodávok.

11. Dodacie listy k zásielke

Dodací list je dôležitý dokument, strata ktorého prináša mnoho komplikácii: zákazník musí podstúpiť ďalšiu komunikáciu navyše, musí sa vystaviť a vytlačiť nový dodací list a celkovo to znamená zbytočnú časovú stratu. Preto odporúčame veľmi dôkladne pripojiť dodací list k zásielke. Ak je potrebné, aby príjemca dodacie listy podpísal a odovzdal vodičovi, musí sa použiť špeciálna priesvitná lepiaca obálka na dokumenty k zásielke, ktorá sa lepí z boku na paletu. Ak je dodací list len informatívny dokument pre príjemcu, je ideálne priložiť ho do vnútra zásielky. Obzvlášť dôležité je to pri zbernej preprave, kde iný šofér zásielky nakladá, iný ju prepravuje medzi štátmi a iný ju doručuje. Správny postup prináša hladký a plynulý proces bez zbytočnej agendy navyše.

12. Správne balenie roliek

Rolky sa nesmú ukladať po výške, pretože takáto paleta je veľmi nestabilná a často dochádza k jej prevráteniu. Najideálnejší a najstabilnejší je spôsob trojuholníka, kde každá ďalšia vrstva má o jednu rolku menej a na konci sú upevnené sťahovacou páskou. Tým sa zamedzí pohyb roliek a ich poškodenie. Klienti potom strávia menej času s riešením prípadnej reklamácie, výrazne sa zvyšuje kvalita dodávok a príjemcovia aj odosielatelia môžu byť spokojní.

13. Preprava strojov (hlavne neforemných) v drevených konštrukciách alebo debnách

Stroje by sa mali prepravovať v drevených konštrukciách alebo debnách, pretože takéto zásielky majú väčšinou vysokú hodnotu a sú náchylné na poškodenie kvôli odstávajúcim častiam (úchyty, páky, hadice, sklo atď.). V prípade, že sa zákazník rozhodne prepravovať stroj inak než v odporúčanom obale, môže dôjsť nielen k poškodeniu strojov, ale tiež k neuznaniu reklamácie zo strany poisťovne pre nedostatočné balenie zásielky odosielateľom vzhľadom na charakter tovaru. Naopak, ak je stroj zabalený správne, rapídne sa zvyšuje kvalita dodávok a v prípade reklamácie je správny spôsob balenia pre zbernú sieť dodržaný.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Proper-packaging-of-goods-during-transport-part-2_1351.htm