Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

28. 2. 2018
Pridaná hodnota logistiky

Logistika musí priniesť zákazníkovi v prvom rade hodnotu. To znamená, že priemyselné a maloobchodné spoločnosti by nemali považovať logistiku iba za položku v nákladoch, ale za zdroj pridanej hodnoty. Komplexná logistika zvyšuje hodnotu produktu prostredníctvom kvality služieb. K meraniu tejto pridanej hodnoty by si firmy mali vytvoriť súvahu logistických operácii, radí Andreas Froschmayer, riaditeľ divízie Development, Strategy & PR spoločnosti DACHSER.

Aktívne navrhovanie logistiky je úlohou vrcholového manažmentu a mnohé firmy ju už pevne zakotvili do svojich firemných agend. Mobilizácia celého hodnotového reťazca zahŕňa tak reštrukturalizáciu dopravných sietí, ako aj rekonfiguráciu celého toku tovaru, informácií a platieb. Táto transformácia zahŕňa neustále rozširovanie úloh a funkcií logistiky v priemysle a maloobchode, rozširovanie portfólia služieb poskytovateľov logistických služieb a ich prispôsobovanie novým modelom logistických tokov.

Aj keď sú si vedúci pracovníci tohto vývoja vedomí, stále často rozhodujú o logistike len na základe nákladov na prepravu. A to aj napriek tomu, že tieto náklady predstavujú len zlomok všetkých logistických parametrov. Spoločnosti môžu ťažiť z najväčších výhod, ktoré logistika ponúka prostredníctvom štruktúrovaného plánovania a riadenia všetkých tovarov a informácií. Tím sa zasa zlepšuje vnímanie kvality logistických služieb na trhu. S ohľadom na túto skutočnosť sa urobilo mnoho pokusov o lepšie zhodnotenie výkonnosti logistických akcií holistickým spôsobom, čo viedlo k myšlienke logistickej súvahy.

Výsledky logistických činností

Do akej miery logistická súvaha zodpovedá účtovnej súvahe spoločnosti? Obe poskytujú v koncentrovanej podobe prehľad o štruktúre kapitálu a aktív, ako aj o výkonnosti. Ale zatiaľ čo účtovná súvaha podáva informácie o spoločnosti ako celku, tá logistická pokrýva logistické aktivity spoločnosti. Súvaha spoločnosti je klasickým nástrojom v portfóliu správy podnikov, zatiaľ čo logistická súvaha je inovácia. Poskytuje cenné informácie, ktoré právne požadované účtovné postupy nemôžu poskytnúť.

Základná štruktúra logistickej súvahy vychádza z „bežnej“ súvahy, ktorá musí poskytnúť odborníkovi tretej strany prehľad o základných transakciách spoločnosti a stave podnikania v rámci príslušného časového obdobia. Z toho vyplýva, že logistická súvaha by mala poskytnúť celkový obraz o logistických činnostiach spoločnosti a umožniť identifikáciu zmysluplných postupov. Rovnako ako v prípade „bežnej“ súvahy má logistická súvaha stĺpec pre aktíva a stĺpec pre pasíva.

Stĺpec s aktívami sa dá zhrnúť výrazom „využívanie zdrojov“. V logistickom ponímaní môže tento termín zahŕňať využitie existujúcich zdrojov na vytvorenie zariadení pre logistické operácie, ako sú sklady alebo mobilné zariadenia. Ale odkiaľ firma získava prostriedky na logistiku? Jednou z možností sú jej vlastné zdroje. V širšom zmysle ide o vlastný kapitál, ktorý spoločnosť vyčleňuje na logistiku. Ďalším zdrojom sú zdroje tretích strán, t. j. služby a kapitál, ktorý poskytovatelia logistických služieb vynaložia na zabezpečenie poskytovaných služieb. Inými slovami, finančné prostriedky, ktoré spoločnosť investuje do logistiky, zahŕňajú všetky zdroje a odborné schopnosti, ktoré spoločnosť vynaloží, ako aj finančnú silu, ktorú využíva.
V rámci logistickej súvahy zisk vyjadruje efektivitu logistiky. Túto efektivitu je možné kvantifikovať bilanciou investovaných prostriedkov (vstup do logistiky) oproti tomu, ako boli tieto prostriedky využité (výstup z logistických investícií). Všeobecne definované zdroje tretích strán potom tvoria časť logistiky, ktorá nevyplýva zo samotného priemyslu alebo maloobchodu, ale skôr tú časť, ktorou prispieva poskytovateľ logistických služieb. Tieto logistické služby nie sú realizované s vlastnou finančnou silou spoločnosti, ale sú realizované externe, pomocou kapitálu (terminálov, skladových zariadení), ktorý investoval poskytovateľ služieb.

Stručne povedané, logistická súvaha je spôsob, ako znovu získať celkový pohľad, ktorý sa skrýva za množstvom jednotlivých technológií, ktoré boli prijaté v rámci digitalizácie. Hodnota logistického riešenia preto vzniká systematickou integráciou fyzickej prepravy, využívaním IT a inovatívnych technológií, ako aj inteligentným plánovaním a riadením organizovanými skupinami ľudí.

Ak prestaneme vidieť logistiku ako „položku v nákladoch“, ale budeme ju vnímať ako niečo, čo môže priniesť pridanú hodnotu, mali by sme byť schopní aplikovať a integrovať nové myšlienky digitalizácie, čo nám umožní navrhnúť a prevádzkovať logistické systémy budúcnosti pre priemysel a maloobchod.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/The-added-value-of-Logistics_1349.htm