ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในฐานะที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่บริหารงานโดยครอบครัวและเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดำเนินการทั่วโลก DACHSER มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรฐานของสังคม
dachser-compliance
กฎระเบียบที่โปร่งใสสำหรับบริษัท หน่วยงาน และพนักงานของบริษัท

นอกเหนือจากภาระผูกพันทางศีลธรรมและคุณค่าของบริษัทแล้ว การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ DACHSER สามารถดำเนินธุรกิจและบริการทั้งหมดในลักษณะที่มีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ พนักงาน DACHSER ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกตลาดที่เราให้บริการ เช่นเดียวกับกฎระเบียบภายในบริษัทของเรา โดยไม่มีข้อยกเว้น

พวกเขายังยินยอมทำตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมทางสังคมของประเทศต่าง ๆ การบริหารการปฏิบัติตามข้อกำหนดครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของ DACHSER และแนวนโยบายพฤติกรรมของ DACHSER ที่ให้คำแนะนำโดยตรงแก่พนักงาน 29,098 คนทั่วโลก

คำแถลงเรื่อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการบริหารบริษัท DACHSER Group SE & Co. KG (2019)

คติพจน์ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของ DACHSER ที่ว่า “Integrity in Logistics” นั้น เน้นย้ำความพยายามในการร่วมประสานงานกับหุ้นส่วนธุรกิจของเราทั้งหมดอย่างไว้วางใจได้ ในขณะเดียวกันด้วยคติพจน์นี้ จึงทำให้ DACHSER เป็นสัญลักษณ์แทนความร่วมมือกันฉันพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของระบบโลจิสติกส์

ความไว้วางใจในส่วนที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่ง ต่อเมื่อเราสามารถมั่นใจในความสุจริตของหุ้นส่วนธุรกิจได้เท่านั้น จึงจะเกิดการร่วมมือในการทำงานอย่างยั่งยืนได้ ทว่าไม่เฉพาะความไว้วางใจที่มีต่อภาคีที่สามที่อยู่นอกเท่านั้น แต่ภายในบริษัทของตนเองก็เช่นเดียวกัน วัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจจะเสริมสร้างพื้นฐานที่แน่นอนสำหรับการร่วมมือทำงานกันได้อย่างประสบผลสำเร็จ ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทีมของตนเอง เราตั้งข้อกำหนดในเรื่องความประพฤติที่สุจริตของเพื่อนร่วมงานของเราตามนัยแห่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัท

ระบบบริหารจัดการเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ DACHSER ของเราจัดการดูแลให้มีการใช้มาตรการควบคุมตามความจำเป็นเพื่อกำหนดลงไปได้ว่าความไว้วางใจนี้จะคงทนอยู่ได้เพียงไร

ความไว้วางใจจะต้องไม่ดำเนินไปในทิศทางเดียว ถ้าเกิดความรู้สึกว่าความไว้วางใจเป็นข้อเรียกร้องจากทางฝ่ายเดียวแล้ว ก็ไม่อาจหวังได้ว่าความคิดในเรื่อง “Integrity in Logistics” ของเราจะประสบผลสำเร็จ ต่อเมื่อทุกภาคีที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทุกฝ่ายตั้งการร่วมกันทำงานที่ไว้วางใจกันได้อย่างเต็มที่ในระดับเดียวกันให้เป็นพื้นฐานจุดหมายที่ต้องการบรรลุถึงร่วมกันแล้ว เราจึงจะสามารถประสบความสำเร็จที่มีคุณค่าเพื่อประโยชน์สุขของบริษัทเราได้

ส่วนประกอบสำคัญของระบบบริหารจัดการเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ การที่ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาด DACHSER มีพันธกรณีที่ต้องดำเนินการตามหลักการของการแข่งขันอย่างเสรีและยุติธรรม และเคารพในพลังแห่งตลาด เป็นนโยบายที่ไร้ข้อจำกัดของบริษัท DACHSER ในการดำเนินธุรกิจทุกด้านให้สอดคล้องต้องตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาดแต่ละฉบับที่มีผลใช้บังคับได้ในขณะนั้น การเจรจาตกลง ข้อตกลง หรือการลงมติในเรื่องการแข่งขันทุกประการ เช่นเดียวกับ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต่อต้านการแข่งขันทุกประการเป็นเรื่องที่ถูกปฏิเสธโดยเด็ดขาด และเป็นความประพฤติที่ยอมรับไม่ได้สำหรับ DACHSER การฝ่าฝืนเรื่องนี้จะนำไปสู่ผลติดตามทางด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาดรวมทั้งกฎหมายแรงงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Compliance_46.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ของ DACHSER

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้มีผลใช้ได้ทั่วโลกสำหรับพนักงานและองค์กรทั้งหมดของ Dachser ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ประกอบด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐานของการประพฤติที่เป็นข้อบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เรามีส่วนช่วยประกันความสำเร็จของบริษัทของเราได้ยาวนาน

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ของ DACHSER.pdf

DACHSER จรรยาบรรณ สำหรับหุ้นส่วนธุรกิจ

เอกสารที่ดูได้เรื่อง (จรรยาบรรณ สำหรับหุ้นส่วนธุรกิจ ของ DACHSER) เป็นแนวทางสำหรับบริษัททั้งหมดที่ประสงค์เข้าร่วมติดต่อธุรกิจกับ DACHSER จรรยาบรรณนี้ถือเป็นพื้นฐานข้อผูกพันสำหรับการร่วมทำงานกับ DACHSER

DACHSER จรรยาบรรณ สำหรับหุ้นส่วนธุรกิจ