ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากความร่วมมือซึ่งกันและกัน

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในฐานะที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่บริหารงานโดยครอบครัวและเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดำเนินการทั่วโลก DACHSER มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรฐานของสังคม
dachser-compliance
กฎระเบียบที่โปร่งใสสำหรับบริษัท หน่วยงาน และพนักงานของบริษัท

นอกเหนือจากภาระผูกพันทางศีลธรรมและคุณค่าของบริษัทแล้ว การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ DACHSER สามารถดำเนินธุรกิจและบริการทั้งหมดในลักษณะที่มีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ พนักงาน DACHSER ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกตลาดที่เราให้บริการ เช่นเดียวกับกฎระเบียบภายในบริษัทของเรา โดยไม่มีข้อยกเว้น

พวกเขายังยินยอมทำตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมทางสังคมของประเทศต่าง ๆ การบริหารการปฏิบัติตามข้อกำหนดครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของ DACHSER และแนวนโยบายพฤติกรรมของ DACHSER ที่ให้คำแนะนำโดยตรงแก่พนักงาน 29,098 คนทั่วโลก

คำแถลงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทDachser Group SE & Co. KG (2561)

ในคำขวัญของเราที่ว่า “บูรณภาพแห่งจรรยาในโลจิสติกส์” นั้น สะท้อนให้เห็นข้อเรียกร้องในเรื่องความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่าง Dachser และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทของเรามุ่งปฏิบัตินับแต่นั้นมา
เรามีความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจที่น่านับถือจะดำเนินไปให้เกิดผลสำเร็จได้จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความประพฤติที่ซื่อสัตย์สุจริตของพันธมิตรทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ คำขวัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลักฐานยืนยันข้อเรียกร้องนี้และเป็นสิ่งที่เรากำหนดให้แก่เราเองในชั้นแรก แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความคาดหวังในทำนองเดียวกันจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วย ความเชื่อใจในความซื่อสัตย์สุจริตของพันธมิตรที่มีต่อกันและกันเป็นฐานปฏิบัติการมูลฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จได้
ในส่วนที่สัมพันธ์กันนี้ เราได้เพียรพยายามทำสิ่งที่จำเป็นและสมเหตุผลทุกประการเพื่อประกันให้ความ มุมานะในเรื่องการรักษากฎหมายภายในบริษัท DACHSER ภายในประเทศของเราทุกแห่งให้เกิดผลและยืนหยัดให้เป็นไปตามนั้น จุดสำคัญในทิศทางนี้อีกประการหนึ่งที่เราต้องการมุ่งทำในอนาคตเช่นเดียวกัน คือ การผนวกกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของเราเองเข้ากับข้อกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของพันธมิตรทางธุรกิจของเราได้อย่างสมเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้เรายินดีที่จะเป็นฝ่ายเริ่มก้าวแรกเพื่อกระตุ้นให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น
นอกจากการแลกเปลี่ยนเอกสารและแนวนโยบายที่ยืนยันการยอมรับและการลงลงลายมือชื่อที่จำเป็นแล้ว ในทัศนะของเรา เรายังเห็นควรที่จะเพิ่มการติดต่อกันโดยตรงกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละท่านด้วย เพื่อให้สามารถพูดคุยอภิปรายกันได้อย่างตรงจุดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ประมวลไว้ในแต่ละเรื่อง ในการสนทนาอภิปรายแบบเปิดเผยจะทำให้สามารถสร้างความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายให้แก่กันและกันได้ ลดความเข้าใจผิดให้น้อยลง และขจัดระบบพิธีรีตรองที่ไม่จำเป็นให้หมดไป โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือจำกัดความพยายามในการรักษากฎหมายของตนเอง เรามั่นใจว่าทิศทางการกระตุ้นที่เติมเข้ามานี้จะกระตุ้นพันธมิตรทางธุรกิจของเราให้เกิดความเข้าใจและเห็นด้วย
องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของระบบบริหารจัดการในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย คือ จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและต่อต้านการผูกขาด DACHSER มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ยุติธรรม และเคารพซึ่งพลังแห่งตลาด เป็นนโยบายเชิงวิสาหกิจที่ไร้ข้อจำกัดของ DACHSER ในอันที่จะดำเนินธุรกิจทุกประการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและต่อต้านการผูกขาดทุกฉบับที่มีผลใช้บังคับในแต่ละเวลานั้น การนัดแนะสมยอม การทำข้อตกลง หรือร่วมกันกำหนดเรื่องการแข่งขัน และแม้แต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสารสนเทศที่ขัดต่อการแข่งขันทุกประการเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด และเป็นความประพฤติที่ DACHSER ยอมรับไม่ได้ การละเมิดในเรื่องนี้จะทำให้ต้องรับผลติดตามที่สืบเนื่องมาจากกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและต่อต้านการผูกขาด รวมทั้งกฎหมายแรงงานด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Compliance_46.htm
ตำแหน่งที่ตั้งของ DACHSER
ที่นี่คุณจะได้พบกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่บริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเรา

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ของ DACHSER

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้มีผลใช้ได้ทั่วโลกสำหรับพนักงานและองค์กรทั้งหมดของ Dachser ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ประกอบด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐานของการประพฤติที่เป็นข้อบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เรามีส่วนช่วยประกันความสำเร็จของบริษัทของเราได้ยาวนาน

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ของ DACHSER.pdf