Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Tuân thủ

Là nhà cung cấp dịch vụ kho vận hoạt động trên toàn cầu và doanh nghiệp lớn thuộc quản lý gia đình, DACHSER có trách nhiệm đối với xã hội và các tiêu chuẩn của mình.
dachser-compliance
Các quy định rõ ràng đối với công ty, các cơ quan và nhân viên công ty.

Bên cạnh các cam kết đạo đức và giá trị riêng của mình, giám sát liên tục là một lý do khác để chúng tôi thực hiện tất cả công việc kinh doanh và dịch vụ theo cách hoàn hảo về đạo đức và pháp lý. Để tránh mọi xung đột lợi ích, tất cả nhân viên DACHSER, không có ngoại lệ, tuân thủ mọi luật áp dụng trong tất cả các thị trường mà chúng tôi phục vụ cũng như các quy định nội bộ của chúng tôi.

Họ cũng tuân thủ các phong tục, truyền thống và giá trị xã hội của các quốc gia đa dạng. Quản lý tuân thủ của chúng tôi bao gồm một bộ quy tắc ứng xử DACHSER cũng như nguyên tắc chính sách hành vi DACHSER cung cấp hướng dẫn trực tiếp cho hơn 29.098 nhân viên trên toàn thế giới.

Bản tuyên bố tuân thủ của Hội đồng Quản trị Dachser Group SE & Co. KG (2018)

Trong phương châm tuân thủ „Tính toàn vẹn trong Logistics“ của chúng tôi, đòi hỏi mà chúng tôi theo đuổi từ lâu trong doanh nghiệp đối với sự hợp tác bền vững giữa Dachser và những đối tác của mình đã được thể hiện rõ nét.

Chúng tôi xác định rõ rằng nếu muốn kết nối thành công những thương gia có uy tín với nhau thì phải đặc biệt dựa trên thái độ chân tình của cả hai bên đối tác. Phương châm tuân thủ của chúng tôi minh chứng cho đòi hỏi này và đòi hỏi đó trước hết cũng được đề ra cho chính bản thân chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng mong đợi ở những đối tác của chúng tôi một thái độ tương xứng. Tin tưởng lẫn nhau để hoàn thiện đối tác của mình là cơ sở xuất phát mang tính cốt lõi cho những thương vụ thành công.

Theo tinh thần đó chúng tôi tiến hành mọi nỗ lực cần thiết và có ý nghĩa để khẳng định hiệu quả và sự cố gắng nội bộ của chúng tôi trong công tác tuân thủ để hòa mình vào tất cả những Công ty DACHSER tại các nước. Thêm vào đó chúng tôi cũng đề ra cho mình một trọng tâm trong tương lai là kết hợp những hoạt động tuân thủ của chính chúng tôi với những tiêu chí tuân thủ của các đối tác bạn hàng của chúng tôi một cách đầy ý nghĩa và có hiệu quả; để làm được việc này, chúng tôi sẵn sàng đi bước khởi đầu.

Để bổ sung cho việc trao đổi văn kiện và chủ trương với mục đích yêu cầu chấp thuận và ký kết, từ giác quan của chúng tôi cũng cần thiết lập mối quan hệ trực tiếp với đối tác bạn hàng để qua đó tạo điều kiện trao đổi cụ thể về những quy định chung của quy tắc ứng xử. Trong một cuộc đối thoại cởi mở người ta mới có điều kiện để tạo sự hiểu biết lẫn nhau đối với những ý tưởng khác, giảm thiểu được sự hiểu lầm và chống quan liêu không cần thiết mà không hề làm tổn hại đến những nỗ lực tuân thủ của chính mình hoặc hạn chế nó. Chúng tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng hướng đi bổ sung mang tính khai phá này sẽ được những đối tác bạn hàng của chúng tôi hưởng ứng.

Một yếu tố thiết yếu của hệ thống quản lý tuân thủ của chúng tôi là sự tuân thủ vô điều kiện đối với những quy định của Bộ luật cạnh tranh và chống độc quyền. DACHSER cam kết thực hiện nguyên tắc cơ bản của việc cạnh tranh tự do và bình đẳng và tôn trọng tất cả những thành phần tham gia thị trường. Chính sách không hạn chế của DACHSER là tiến hành mọi thương vụ trong sự đồng nhất với những bộ luật hiện hành về cạnh tranh và chống độc quyền. Mọi sự trao đổi, thỏa thuận hoặc thống nhất với đối tác cạnh tranh cũng như mọi trao đổi dữ liệu hoặc thông tin trái ngược với tinh thần cạnh tranh bị nghiêm cấm tuyệt đối và đối với DACHSER điều đó thể hiện hành vi kinh doanh không thể dung thứ. Những vi phạm đó sẽ dẫn đến những hậu quả chiểu theo Luật cạnh tranh và chống độc quyền cũng như Luật lao động.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Compliance_46.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

Quy tắc ứng xử của

Quy tac Png x^ này áp dFng trên toàn thê gi_i cho tât c- các nhân viên và các đơn v9 to chPc t0i Dachser. Quy tac này mô t- các nguyên tac Png x^ bat buoc mà tât c- mDi ngưWi đêu ph-i tuân theo. Điêu này se giúp đ-m b-o thành công lâu dài c7a công ty chúng ta.

Quy tắc ứng xử của DACHSER.pdf