Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Quản trị Doanh nghiệp

Là công ty 100% thuộc sở hữu gia đình, DACHSER tự cam kết tuân theo các quy định minh bạch trong việc quản trị tốt.
dachser-corporate-governance
Việc thực hiện truyền thông và thông tin giữa các ủy ban được quản lí bằng các chính sách rõ ràng.

Do đó, đồng sở hữu trong gia đình với 50% quyền sở hữu tương ứng trong công ty đã giao chức năng giám sát của họ cho hội đồng quản trị cấp cao. Các thành viên của hội đồng này do Tiến sĩ Juergen Schneider đứng đầu, bao gồm nhiều chuyên gia không thuộc gia đình, cũng như một thành viên của cả hai gia đình tương ứng Thỏa thuận công ty, được ký kết vào năm 2007, quy định ban lãnh đạo phải bao gồm nhiều thành viên không thuộc gia đình, trong số nhiều thành viên khác. Nghĩa vụ truyền thông và thông tin giữa các ủy ban được quản lý bởi các chính sách rõ ràng. Vì lợi ích của tất cả các cổ đông, DACHSER là đối tác kinh doanh đáng tin cậy trên toàn thế giới theo cách quản trị doanh nghiệp này.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Corporate-Governance_47.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.