Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Chúng tôi đầu tư trong tương lai. Và ổn định

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ giao nhận vận hành toàn cầu, chúng tôi liên tục đầu tư trong tương lai và ổn định công ty. Sự ổn định côngn ty trong doanh nghiệp gia đình luôn dựa vào giao nhận thông minh, chiến lược phát triển tổng hợp và các khái niệm tài chính thông minh.
dachser-sustainable-economy
Chúng tôi đầu tư cho tương lai. Và theo cách bền vững.

Lợi ích của chúng tôi được đầu tư trong sự phát triển của mạng riêng của mình, các công nghệ định hướng theo tương lai, tuyển dụng các nhân viên tài năng và phẩm chất có mục tiêu, liên tục của đồng nghiệp. Là kết quả của việc cân đối kế toán hàng năm và hệ thống vận hành để quản lý và kiểm soát cũng như hợp tác mật thiết giữa các cổ đông và ban quản lý, chúng tôi có thể chỉ ra và loại bỏ khả năng rủi ro kịp thời trên toàn thế giới

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Economy_51.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.