Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Quản lý DACHSER

DACHSER có cơ cấu quản lý định hướng theo tương lai và được cơ cấu rõ ràng. Đội ngũ quản lý phụ trách các phân khúc và phòng ban kinh doanh khác nhau.
dachser-management
Đội ngũ quản lý phụ trách các phân khúc và phòng ban kinh doanh khác nhau.

DACHSER đã phát triển để trở thành công ty kho vận hàng đầu với phạm vi cung cấp các dịch vụ kho vận trên toàn thế giới. Một trong những chỉ đạo cơ bản từ các cổ đông của công ty là DACHSER sẽ tiếp tục hoạt động như một công ty gia đình, và sự tự quản của công ty sẽ được duy trì theo đường lối của bất cứ sự phát triển nào. Bằng cách này, họ nhắm đến việc tự thực hiện theo một cách chuẩn mực bằng cách chia sẻ các giá trị và trách nhiệm xã hội.

Các cổ đông, cá thành viên ban giám đốc và ban quản trị công ty quyết tâm thúc đẩy tạo các công việc, sức ép vì một chính sách doanh nghiệp bền vững và đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp vượt trội của công ty.

Cơ cấu quản lý của chúng tôi có một đặc điểm mang tính doanh nghiệp vững chắc. Các giám đốc điều hành của chúng tôi đại diện công ty tự cân nhắc các hoạt động kinh doanh, và do đó góp phần tăng lợi nhuận dài hạn và phát triển trong tương lai  của công ty với các hoạt động kinh tế bền vững. Từ đó, muc tiêu của các cổ đông luôn là việc phát triển công ty theo cách thức phù hợp với sự phát triển dài hạn cho nhiều thế hệ tiếp theo.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Management_29.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.