Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

EXECUTIVE UNIT ROAD LOGISTICS - CHIEF OPERATIONS OFFICER ROAD LOGISTICS MICHAEL SCHILLING

Michael Schilling gia nhập DACHSER năm 1989 sau khi hoàn tất việc học tại Berufsakademie thuộc Mannheim. Ông là GĐĐH Bộ phận Điều hành Giao nhận Đường bộ.
Michael Schilling
Michael Schilling

Với vai trò là Giám đốc Điều hành Giao nhận Đường bộ (GĐĐH Giao nhận Đường bộ), Schilling quản lý hoạt động kinh doanh vận hành của Bộ phận Điều hành Giao nhận Đường bộ và từ đó tất cả các khu vực của các lĩnh vực kinh doanh Giao nhận Châu Âu và Giao nhận Thực phẩm. Phó Chủ tịch Ban Quản trị Michael Schilling, với bộ phận CNTT Doanh nghiệp của mình, chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới, đảm bảo dòng dữ liệu kinh doanh quan trọng thông suốt giữa các lĩnh vực kinh doanh khác nhau cũng như an toàn thông tin.

Ông tham gia bộ phận mới được thành lập là "Giao nhận Nội bộ" tại DACHSER năm 1989. Nhiệm vụ chính của ông là xây dựng việc quản lý quy trình DACHSER hiệu quả hơn. Kinh nghiệm của ông về hoạt động kinh doanh vận hành bắt đầu năm 1990 tại một chi nhánh ở Saarbrücken. Hai năm sau, ông chuyển sang chi nhánh ở Frankfurt nơi ông đảm nhận vị trí quản lý vào năm 1993. Sau khi quay trở lại trụ sở chính năm 1996, ông chủ yếu tập trung vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới. Năm 2002, ông được chỉ định làm giám đốc thường vụ của bộ phận "Tổ chức và cơ sở hạ tầng giao nhận tại các quốc gia Châu Âu" mà trước đó ông đã xây dựng và là bộ phận từ đó điều hành toàn bộ mạng lưới tại Châu Âu của DACHSER.

Từ năm 2005, Schilling cũng phụ trách mảng "Giao nhận Hợp đồng". Năm 2007, ông đảm nhận trách nhiệm của ban "Công nghệ Thông tin". Hiện nay dưới sự chỉ đạo của ông, hơn 280 nhân viên tại trụ sở chính Kempten đang phát triển các hệ thống CNTT giúp điều hành các quy trình giao nhận trên toàn thế giới.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Michael-Schilling_708.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.