Một thành phần. Hàng ngàn khả năng.

Quản lý các hoạt động kho bãi

Phần mềm quản lý kho bãi của chúng tôi, Mikado, đảm bảo hàng hóa của bạn được an toàn với DACHSER.
warehouse-management-software_mikado
Mikado hỗ trợ và quản lý tất cả các quy trình ở các nhà kho trung tâm.

Nó hỗ trợ và quản lý tất cả các quy trình trong các trung tâm kho bãi. Ngoài ra, Mikado truyền tất cả dữ liệu đơn hàng, sự hoạt động và dữ liệu kiểm kê tới trung tâm EDI Chúng được chuyển đổi và truyền tới hệ thống vận chuyển Domino cũng như tới các hệ thống khách hàng. Dữ liệu được quét tại các điểm giao tiếp và trao đổi không dây giữa các hệ thống và thiết bị nhập dữ liệu di động (MDE). Khi đã hiểu được các quy trình của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ RFID.

Giọng nói của con người cũng có thể được sử dụng để liên lạc với các hệ thống DACHSER; công nghệ Chọn bằng giọng nói cho phép nhân viên rảnh tay thực hiện các công việc chọn đơn hàng. Điều này dẫn đến thời gian lưu lượng nhanh hơn và luồng công việc tối ưu hóa hợp lý về lao động.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Mikado_109.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

CNTT thông minh cho các quy trình kho vận

Hệ thống CNTT kết nối mạng, linh hoạt và hiệu quả cao của chúng tôi thiết lập tốc độ cho chất lượng kho vận trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Chứng nhận ISO

Phỏng vấn cố vấn an toàn CNTT của DACHSER Christian von Rützen.