Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Sứ mệnh của chúng tôi

DACHSER sẽ tạo nên sự kết hợp và tích hợp các dịch vụ mạng lưới kho vận thông minh nhất thế giới.
dachser-mission-logistics
DACHSER sẽ tạo nên sự kết hợp và tích hợp các dịch vụ mạng lưới kho vận thông minh nhất thế giới.

Các tiêu chuẩn của chúng tôi rất cao: Chúng tôi tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn; độ tin cậy, bảo mật và sự thông suốt là nền tảng cho dịch vụ của chúng tôi. Mục tiêu của bạn trở thành mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi sẽ theo đuổi những mục tiêu này hết mình. Văn hóa công ty của chúng tôi đã trải qua các giá trị xác thực trên toàn thế giới và lòng trung thành của nhân viên là nền tảng tốt nhất để thực hiện mục tiêu này.

Các tiêu chuẩn của chúng tôi rất cao: Chúng tôi tối ưu hóa chuỗi cung ứng của mình; độ tin cậy, bảo mật và sự thông suốt là nền tảng cho dịch vụ của chúng tôi. Mục tiêu của bạn trở thành mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi sẽ theo đuổi những mục tiêu này hết sức mình. Văn hóa công ty của chúng tôi đã trải qua các giá trị xác thực trên toàn thế giới và lòng trung thành của nhân viên là nền tảng tốt nhất để thực hiện mục tiêu này.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Mission_27.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.