Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

04/18/2017
Cập nhật về hệ thống eManifest Canada

Vào ngày 11 tháng 01 năm 2017, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) đã triển khai hệ thống eManifest mới đối với các lô hàng vận chuyển đường hàng không và đường biển đến Canada. Đây là một phần tăng cường cho chương trình “Thông tin Vận chuyển Hàng hóa (ACI)” hiện tại mà đã được đưa vào hoạt động từ năm 2004.
transport_entertainment_electronics

Mục đích của cả hai hồ sơ an ninh là nhằm cung cấp cho CBSA dữ liệu chuyển hàng để cải thiện khả năng của đại lý trong việc phát hiện các lô hàng có nghi vấn trước khi chúng được chuyển trực tiếp đến Canada. Đồng thời, sáng kiến mới sẽ sắp xếp các quy trình thương mại xuyên biên giới.

Những thay đổi lớn

Trách nhiệm kê khai eManifest trên Vận đơn Người gom hàng (HAWB) / Vận đơn Gom hàng (HB/L) phù hợp với nhà giao nhận vận chuyển hàng hóa cho cả hàng không và đường biển.

CBSA không còn cho phép các nhà giao nhận hàng hóa (forwarder) ủy thác cho các hãng vận chuyển (carrier) kê khai thay cho họ. Các công ty và hãng hàng không vận chuyển sẽ được yêu cầu phải tự kê khai thông tin.

Hệ thống eManifest yêu cầu nhiều dữ liệu được truyền đi hơn là ACI.

ACI hiện tại đang cần cho hàng hóa theo lộ trình qua cảng/sân bay Canada, hàng hóa đó không lưu lại ở Canada, trong khi eManifest áp dụng cho hàng hóa với điểm đến cuối cùng tại Canada.

Hệ thống eManifest tác động đến các lô hàng của bạn như thế nào?

Nếu Hải quan Canada xác định lô hàng của bạn có rủi ro, lô hàng có thể sẽ không được xếp tại cảng/sân bay khởi hành hoặc lô hàng sẽ phải chịu sự kiểm tra hải quan tốn kém và mất thời gian tại Canada.

Dữ liệu sẽ được cung cấp cho DACHSER

DACHSER phải tôn trọng thời hạn chót của ACI / eManifest:

- 24 giờ trước khi xếp hàng đối với vận tải biển
- bốn giờ trước khi đến đối với vận tải hàng không

Vui lòng giúp chúng tôi tiến hành kê khai eManifest hoặc ACI kịp thời bằng cách cung cấp dữ liệu được yêu cầu trong thời hạn chót được đầu mối liên hệ DACHSER của bạn đưa ra.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Update-on-eManifest-Canada_879.htm